ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 

      สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 18 - 22 เมษายน 2565 ดังนี้ 
      - วันที่ 21 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 903/2553 คดีหมายเลขแดงที่ 754/2556 ระหว่าง สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน ที่ 1 กับพวกรวม 130 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ กรมทางหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
        (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า กรมทางหลวง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1) และกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ดำเนินการขยายหรือปรับปรุงเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 หรือ ถนนธนะรัชต์  ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 ถึงต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณ กม.ที่ 2 ถึง กม.ที่ 10 โดยไม่ดำเนินการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด รวมทั้งได้ตัดฟันโค่นทำลายต้นไม้และพื้นดินตลอดแนวทั้งในและนอกเขตทางโดยไม่ได้รับอนุญาตจากกรมป่าไม้ ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และอาจกระทบต่อความเป็นมรดกโลกของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่)
        ศาลปกครองชั้นต้น พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2090 หรือ ถนนธนะรัชต์ ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 2 ถึงต่อเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระยะทาง 23.700 กิโลเมตร มิได้อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ดังนั้น จึงไม่เข้าข่ายโครงการที่จะต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ตามมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 แต่อย่างใด และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงสายดังกล่าวไม่เข้าข่ายโครงการหรือกิจการตามประกาศประเภทโครงการหรือกิจการที่อาจมีผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง จึงไม่ต้องดำเนินการศึกษาและประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน (EIA และ HIA) รวมทั้งไม่ต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อนแต่อย่างใด
        แต่อย่างไรก็ตาม ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่ได้ตระหนักถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้น เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุ้มครองและฟื้นฟูพื้นที่อนุรักษ์ที่มีความสำคัญเชิงระบบนิเวศ จึงสมควรที่จะต้องมีการเยียวยาความเสียหายในส่วนนี้ตามคำขอเท่าที่สภาพของเรื่องจะเปิดช่องให้ดำเนินการได้ จึงพิพากษาให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองร่วมกันนำต้นไม้ตามชนิด ขนาดเดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ในจำนวนที่เท่ากันกับต้นไม้ที่ถูกตัดโค่น ไปปลูกทดแทนตามแนวเขตทางหลวงสาย 2090 โดยให้เริ่มดำเนินการภายใน 60 วัน นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุด เพื่อให้มีสภาพใกล้เคียงของเดิมให้มากที่สุด ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
        ณ ห้องพิจารณาคดี 7 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                                                               สำนักงานศาลปกครอง 12 เมษายน 2565

วันทีประกาศข่าว: 12 เม.ย. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การเสวนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมก...
24 พ.ค. 2565 อ่านต่อ