ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) มีมติคัดเลือก นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด
ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565

       สืบเนื่องจากนายชาญชัย แสวงศักดิ์ ประธานศาลปกครองสูงสุด คนปัจจุบัน ซึ่งมีอายุครบ 70 ปีบริบูรณ์และจะต้องพ้นจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ตามมาตรา 21 วรรคหนึ่ง (3) ประกอบมาตรา 31 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 นั้น คณะกรรมการตุลาการศาลปกครอง (ก.ศป.) จึงได้มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์คัดเลือกนายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุด ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป
        โดยสำนักงานศาลปกครองได้มีหนังสือแจ้งไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำเสนอชื่อ นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ ขอความเห็นชอบต่อวุฒิสภาแล้ว และเมื่อได้รับความเห็นชอบจากวุฒิสภา นายกรัฐมนตรีจึงจะนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ทั้งนี้ ตามมาตรา 15/1 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560  
        สำหรับประวัติการศึกษา และประสบการณ์การทำงานนั้น นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์ จบการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เนติบัณฑิตไทย จากสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางกฎหมายมหาชน (Diplôme d'études approfondies (DEA) en droit public) จาก Université de Strasbourg III สาธารณรัฐฝรั่งเศส และปริญญาเอกทางกฎหมาย (Doctorat en droit) สาขากฎหมายมหาชน จาก Université des Sciences sociales Toulouse I สาธารณรัฐฝรั่งเศส 
        มีประวัติการรับราชการตามลำดับ ดังนี้
        พ.ศ. 2519 - พ.ศ. 2544 อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์​       
​        พ.ศ. 2544 - พ.ศ. 2548 อธิบดีศาลปกครองกลาง
​        พ.ศ. 2549 - พ.ศ. 2553 ตุลาการศาลปกครองสูงสุด
​        พ.ศ. 2553 - พ.ศ. 2558 ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
​        พ.ศ. 2558 - พ.ศ. 2559 ตุลาการหัวหน้าแผนกคดีบริหารงานบุคคลในศาลปกครองสูงสุด
​        พ.ศ. 2559 - ปัจจุบัน    รองประธานศาลปกครองสูงสุด
​        และปัจจุบันมีตำแหน่งทางวิชาการ ศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
​        ทั้งนี้ นายวรพจน์ฯ ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดมหาปรมาภรณ์ช้างเผือก และยังได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ l’Ordre national du Mérite ชั้น Chevalier จากสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วย

                                                                  สำนักงานศาลปกครอง 31 มีนาคม 2565

วันทีประกาศข่าว: 31 มี.ค. 2565

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

กิจกรรมสานสัมพันธ์ทางวิชาการของบุคลากรที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการทำงานขององ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองสงขลา พร้อมด้วยตุลาการศาลปกครองสงขลา และผู้บริหารสำนักงานศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครองสงขลา ให้การต้อนรับคณะผู้ตรวจเงินแผ่นดินภาค 15 คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
ศาลปกครองเพชรบุรี ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพ...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเพชรบุรีและผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี ตรวจติดตามความก้าวหน...
26 พ.ค. 2565 อ่านต่อ
การเสวนาทวิภาคีระหว่างศาลปกครอง กับคณะกรรมการ ป.ป.ช. หัวข้อ การดำเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมติชี้มูลของคณะกรรมก...
24 พ.ค. 2565 อ่านต่อ