ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564

        สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่  19 - 23 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

        1. วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1867/2554 คดีหมายเลขแดงที่ 988/2559 ระหว่าง  บริษัท ทรู มูฟ จำกัด (ผู้ฟ้องคดี) กับ คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
            (บริษัท ทรู มูฟ จำกัด ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 2 คน ได้มีหนังสือที่ ทช 3300/9800 ลว 15 พ.ย. 2553 ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารหมายเลขโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยให้ดำเนินการตามแผนการจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะเรียกเก็บเงินล่วงหน้า (ซิมการ์ด) โดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ถูกยกอุทธรณ์) 
            ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) ตามหนังสือที่ ทช 3300/9800 ลว 15 พ.ย. 2553 และเพิกถอนมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การกำหนดระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลจากผู้ใช้บริการให้แล้วเสร็จภายใน 180 วัน สำหรับซิมการ์ดประเภทเติมเงินที่จำหน่ายไปแล้วเป็นเรื่องยากที่จะสามารถกระทำได้ นอกจากนี้ในการจัดเก็บข้อมูลผู้ฟ้องคดีต้องรับค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บและขนส่งเอกสารสำเนาบัตรประชาชน และภาระในการเช่าสถานที่ในการเก็บเอกสาร และค่าดูแลระบบประกอบกับเหตุผลความจำเป็นที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า การกำหนดดังกล่าวเพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการในกรณีเรียกเก็บค่าบริการค่าธรรมเนียมไม่ถูกต้อง สิทธิในการบอกเลิกสัญญารวมถึงกระบวนการตรวจสอบผู้ใช้บริการที่ยื่นคำขอรับบริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ ว่าเป็นผู้ใช้บริการที่แท้จริงหรือไม่ เป็นเหตุผลที่ไม่มีน้ำหนักเพียงพอ เนื่องจากการคุ้มครองผู้บริโภคเป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการสามารถให้บริการตามปกติอยู่แล้ว เมื่อพิจารณาถึงหลักความได้สัดส่วนของการใช้อำนาจตามกฎหมายซึ่งบังคับให้ฝ่ายปกครองออกมาตรการที่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ของกฎหมายที่ให้อำนาจลุล่วงไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่ในขณะเดียวกันต้องก่อให้เกิดความเสียหายแก่เอกชนน้อยที่สุดแล้ว กรณีจึงถือได้ว่า การออกประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 โดยในข้อ 38 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมที่ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในลักษณะที่เรียกเก็บเงินล่วงหน้า (ซิมการ์ด) มีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กทช. กำหนด และข้อ 96 กำหนดให้ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมต้องจัดเก็บข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้ใช้บริการที่ใช้บริการก่อนวันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้ใช้บริการ จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการกำกับดูแลการประกอบกิจการโทรคมนาคมเกินขอบเขตแห่งความจำเป็น และทำให้เกิดภาระแก่ผู้ประกอบกิจการโทรคมนาคมเป็นอย่างมาก ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 มีคำสั่งตามหนังสือ ที่ ทช 3300/9800 ลว 15 พ.ย. 2553 ให้ผู้ฟ้องคดีปฏิบัติตามข้อ 38 และข้อ 96 ของประกาศ กทช. เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรและบริหารเลขหมายโทรคมนาคม พ.ศ. 2551 ลว 30 ก.ย. 2551 จึงเป็นคำสั่งทางปกครองที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และมติของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 15/2554 ลว 18 พ.ค. 2554 ที่วินิจฉัยยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเช่นเดียวกัน
            ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด  
            ณ ห้องพิจารณาคดี 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        2. วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ บ. 108/2557 คดีหมายเลขแดงที่ บ.118/2561 ระหว่าง พลตำรวจเอก วิระชัย หรือพลตำรวจโท สุวิระ ทรงเมตตา (ผู้ฟ้องคดี) กับ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีดำเนินการให้ถูกต้องและเป็นธรรมเยียวยาชดเชยสิทธิที่เสียไป)
            (ผู้ฟ้องคดี ฟ้องว่า ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน มีหนังสือบันทึกข้อความ ที่ 0012.41/383 ลว 4 เม.ย. 2557 แจ้งผลการพิจารณามีมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ของผู้ฟ้องคดีไว้พิจารณาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กรณีศาลปกครองสูงสุดได้มีคำพิพากษาในคดีหมายเลขแดง ที่ อ.479/2556 ลว 11 มิ.ย. 2556 เพิกถอนกฎ ก.ตร.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งและโยกย้ายข้าราชการตำรวจฯ พ.ศ. 2549 ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือ ลว 18 ก.ค. 2556 ร้องทุกข์ขอให้ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสอง พิจารณาความเสียหายด้วยการแต่งตั้งผู้ฟ้องคดีขึ้นดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในการแต่งตั้งวาระประจำปี 2556 แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือดังกล่าวแจ้งมติไม่รับเรื่องร้องทุกข์ดังกล่าว เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย) 
            ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เมื่อผู้ฟ้องคดีมีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งดังกล่าวน้อยกว่า 28 ปี ผู้ฟ้องคดีจึงขาดคุณสมบัติในการที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการในวาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. 2551 การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองไม่พิจารณาแต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีจึงชอบแล้ว ส่วนกรณีศาลปกครองมีคำพิพากษาให้เพิกถอนข้อ 11 วรรคสอง ของกฎ ก.ตร. ฉบับดังกล่าว ถือเป็นกรณีผู้ฟ้องคดีมีพยานหลักฐานใหม่อันอาจทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญหรือไม่ ศาลฯ เห็นว่า กรณีที่ผู้ฟ้องคดีอ้างคำพิพากษาศาลปกครองมิใช่พยานหลักฐานใหม่ที่ทำให้ข้อเท็จจริงที่ฟังเป็นยุติแล้วนั้นเปลี่ยนแปลงไปในสาระสำคัญแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองทบทวนหรือพิจารณาใหม่ตามคำร้องของผู้ฟ้องคดีแล้วไม่ได้แต่งตั้งให้ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการในวาระการแต่งตั้งประจำปี พ.ศ. 2551 จึงชอบแล้ว 
            ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด  
 
           ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

        3. วันที่ 23 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1166/2551 คดีหมายเลขแดงที่ 895/2557 ระหว่าง   พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส (ผู้ฟ้องคดี) กับ กระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 6 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
            (พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส ฟ้องว่า กระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 6 ราย มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดยอ้างว่า ผู้ฟ้องคดีได้ถมหิน ดิน และทราย ลงในแม่น้ำแควน้อยประมาณ 1,500 ตารางเมตร หน้าโฉนดที่ดินเลขที่ 7783 ต.ท่าขนุน อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี ผู้ฟ้องคดีได้อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้ว แต่ถูกยกอุทธรณ์ เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเสียหาย) 
            ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การทิ้งหินกันน้ำกัดเซาะบริเวณแม่น้ำแควน้อย หน้าที่ดินตามโฉนดที่ดินเลขที่ 7783 ของผู้ฟ้องคดีได้ล่วงล้ำเข้าไปในแม่น้ำแควน้อย และต่อมาพื้นที่ส่วนดังกล่าวผู้ฟ้องคดีได้มีการปลูกต้นไม้ จัดพื้นที่เป็นสวนและทางเท้าปูด้วยหินแผ่นไปตามแนวแม่น้ำแควน้อยโดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนตามมาตรา 117 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 โดยเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3 สาขากาญจนบุรี (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6) ซึ่งเป็นผู้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรมเจ้าท่า (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5) ได้พบการกระทำดังกล่าวจึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีดำเนินการรื้อถอนสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในแม่น้ำแควน้อยออกให้พ้นเสียจากแม่น้ำ ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับแจ้งคำสั่ง จึงเป็นการปฏิบัติตามมาตรา 118 ทวิ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติฉบับเดียวกัน คำสั่งของผู้ถูกฟ้องคดีที่ 6 ดังกล่าว จึงชอบด้วยกฎหมาย และคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงคมนาคม (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3) ที่ให้ยกอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี จึงชอบด้วยกฎหมายด้วยเช่นเดียวกัน

            ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด  
            ณ ห้องพิจารณาคดี 11 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                                                                           สำนักงานศาลปกครอง 16 กรกฎาคม 2564

วันทีประกาศข่าว: 16 ก.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ การบังคับทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรม...
4 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - ...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกค...
2 ส.ค. 2564 อ่านต่อ