ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำยกระดับมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ต้องไม่ให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองหยุดชะงัก

ประธานศาลปกครองสูงสุด ออกคำแนะนำยกระดับมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล 
ให้ปฏิบัติงานที่บ้าน แต่ต้องไม่ให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองหยุดชะงัก

          เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้ออกคำแนะนำเพื่อยกระดับมาตรการการปฏิบัติหน้าที่ของตุลาการศาลปกครองและเจ้าหน้าที่ศาล ให้มีความเหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างกว้างขวางของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกใหม่ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและสุขภาพของคู่กรณี ทั้งที่เป็นประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตลอดจนบุคลากรทุกระดับของศาลปกครอง 
          โดยมีคำแนะนำและข้อสั่งการให้สำนักงานศาลปกครอง จัดให้มีช่องทางเพื่อรองรับการติดต่อราชการกับศาลปกครองในทุกช่องทาง นอกเหนือจากการที่ต้องมาติดต่อโดยการเดินทางมาที่ศาลด้วยตนเอง เช่น การติดต่อผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ หรือการติดต่อทางไปรษณีย์ โทรสาร โทรศัพท์ หรือสื่ออื่นๆ เพื่อให้การอำนวยความยุติธรรมทางปกครองเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดชะงัก แต่สามารถลดความเสี่ยงของคู่กรณี และประชาชนที่จะมีโอกาสได้รับหรือเป็นผู้แพร่เชื้อจากความจำเป็นที่จะต้องติดต่อราชการกับศาลปกครอง 
​          พร้อมทั้งให้ผู้บริหารศาลและผู้บริหารสำนักงานพิจารณาใช้มาตรการให้บุคลากรของศาลปฏิบัติงานที่บ้าน 100% ผ่านระบบงานทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยยังคำนึงถึงผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเคร่งครัด 
​          สำหรับงานที่ต้องติดต่อหรือให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง เช่น งานรับฟ้อง งานรับและส่งคำคู่ความ งานนำส่งหรือปลดหมาย งานบังคับคดี หรืองานพิจารณาพิพากษาคดีที่คู่กรณีต้องกระทำต่อหน้าศาล และคู่กรณีไม่มีความประสงค์หรือไม่มีความพร้อมที่จะดำเนินกระบวนพิจารณาโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพ รวมถึงงานในลักษณะอื่นที่ผู้บริหารศาลหรือผู้บริหารสำนักงานเห็นว่ามีความจำเป็นต้องจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงาน ณ อาคารที่ทำการศาล ให้พิจารณาจัดให้มีบุคลากรมาปฏิบัติงานที่สำนักงานตามจำนวนที่จำเป็น และเมื่อได้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบแล้วเสร็จ ให้บุคลากรเดินทางกลับไปปฏิบัติงานที่บ้านต่อได้ทันทีโดยให้คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและสุขภาพของบุคลากรของศาลเป็นสำคัญ
​          นอกจากนี้ ประธานศาลปกครองสูงสุด ได้กำหนดมาตรการการบริหารจัดการคดีบางประเภทให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยกำหนดให้คดีปกครองที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้ผู้บริหารศาลพิจารณาจัดให้เป็นคดีที่มีความเร่งด่วน เพื่อให้คู่กรณีได้รับทราบผลการพิจารณาพิพากษาคดีโดยเร็ว ส่วนคดีในเรื่องอื่นๆ ให้ผู้บริหารศาลพิจารณาบริหารจัดการคดี และให้ตุลาการศาลปกครองพิจารณาพิพากษาคดีให้แล้วเสร็จไป โดยคำนึงถึงความเดือดร้อนเสียหายของคู่กรณี หรืออุปสรรคขัดข้องที่จะเกิดแก่คู่กรณีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 
​          จากคำแนะนำของประธานศาลปกครองสูงสุดข้างต้น สำนักงานศาลปกครองจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนที่มีความจำเป็นต้องติดต่อราชการกับศาลปกครอง แต่มีความกังวลต่อสถานการณ์ดังกล่าว สามารถเลือกใช้ช่องทางการดำเนินคดีผ่าน “ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์” ที่ศาลปกครองได้พัฒนาขึ้น เพื่อรองรับการดำเนินการทางคดีตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มต้น คือ การยื่นฟ้อง ไปจนถึงสิ้นสุดกระบวนการพิจารณา คือ การพิจารณาพิพากษา และการบังคับคดี เพื่อลดความเสี่ยงของประชาชนในการเดินทางไปที่อาคารศาลและไปยังสถานที่ต่างๆ ด้วย 

วันทีประกาศข่าว: 14 ก.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ การบังคับทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรม...
4 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - ...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกค...
2 ส.ค. 2564 อ่านต่อ