ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564

กำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง
ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 

          สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 5 - 9 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 
          - วันที่ 6 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 2542/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 58/2563 ระหว่าง นายธีระชัย  ภูวนาถนรานุบาล ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ฟ้องคดี) กับ นายกรัฐมนตรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อุทธรณ์คำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณา)
             (ผู้ฟ้องคดี ยื่นฟ้องว่า ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน และผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 (คณะรัฐมนตรี) อนุมัติโครงการดังกล่าว ซึ่งต่อมา รฟท. ได้ทำสัญญาร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดังกล่าว โดยผู้ฟ้องคดีเห็นว่า เงื่อนไขในสัญญายังขัดต่อกฎหมายและทำให้รัฐเสียเปรียบ เนื่องจากไม่มีการกำหนดค่าปรับกรณีเอกชนไม่สามารถดำเนินการเลื่อนย้ายพวงรางให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 5 ปี ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้เสียภาษีและผู้ใช้บริการของ รฟท. จึงเป็นผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพโดยตรง และผู้ฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะพนักงานบำนาญของ รฟท. มีความเสี่ยงต่อความสามารถของ รฟท. ในการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และพนักงานของ รฟท. ในอนาคต)
            คดีนี้ ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า จากข้อเท็จจริงตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอยู่ในบังคับหรือจะอยู่ในบังคับหรือได้รับผลกระทบต่อสิทธิและหน้าที่โดยตรงจากการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เห็นชอบและผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 อนุมัติให้การรถไฟแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง - สุวรรณภูมิ - อู่ตะเภา) รวมทั้งการที่ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนผู้ร่วมลงทุนและร่างสัญญาร่วมลงทุนโครงการดังกล่าว
            ส่วนที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสองอ้างว่า เป็นผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีและเป็นผู้ใช้บริการของการรถไฟแห่งประเทศไทย และผู้ฟ้องคดีที่ 2 ในฐานะพนักงานบำนาญของการรถไฟแห่งประเทศไทย มีความเสี่ยงต่อความสามารถของการรถไฟแห่งประเทศไทยในการจ่ายเงินบำนาญให้แก่ผู้ฟ้องคดีที่ 2 และพนักงานของการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนาคตนั้น เห็นว่า ภาระในการเสียภาษีเงินได้ของผู้ฟ้องคดีทั้งสองขึ้นอยู่กับรายได้ของผู้ฟ้องคดี และการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองตามคำฟ้องไม่ได้มีผลกระทบใดๆ ต่อภาระเกี่ยวกับภาษีของผู้ฟ้องคดีทั้งสอง และผู้ฟ้องคดีที่ 2 จะได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหายในการรับเงินบำนาญจากการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือไม่ เป็นเรื่องในอนาคตที่ยังไม่มีความชัดเจน จึงเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีทั้งสองมิใช่ผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายหรืออาจจะเดือดร้อนหรือเสียหายโดยมิอาจหลีกเลี่ยงได้ อันเนื่องจากการกระทำของผู้ถูกฟ้องคดีทั้งสองที่จะมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลปกครองมาตรา 42 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ผู้ฟ้องคดีทั้งสองจึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด 
            ณ ห้องพิจารณาคดี 5 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานศาลปกครอง 2 กรกฎาคม 2564

วันทีประกาศข่าว: 2 ก.ค. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ การบังคับทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรม...
4 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - ...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกค...
2 ส.ค. 2564 อ่านต่อ