ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

สำนักงานศาลปกครอง ขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564

          สำนักงานศาลปกครองขอแจ้งกำหนดนัดพิจารณาคดีที่น่าสนใจของศาลปกครอง ระหว่างวันที่  28 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2564 ดังนี้ 

          1. วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำสั่งศาลปกครองสูงสุด ในคดีหมายเลขดำที่ 1663/2562 คดีหมายเลขแดงที่ 1704/2562 ระหว่าง นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน  (ผู้ฟ้องคดี) กับ กรมควบคุมมลพิษ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน  (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากคำสั่งทางปกครอง
             (นายประพัฒน์  ปัญญาชาติรักษ์ ผู้ฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 4 คน ฟ้องว่า กรมควบคุมมลพิษ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 กับพวกรวม 2 คน กระทำละเมิดต่อผู้ฟ้องคดี กรณีศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษา ในคดีหมายเลขแดงที่ อ.487 -488/2557 ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ชำระเงินค่าจ้าง และค่าเสียหาย รวมดอกเบี้ย ตามสัญญาโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ ให้แก่กิจการร่วมค้าเอ็นวีพีเอสเค ตามคำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการ ต่อมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 1 ได้มีคำสั่งกรมควบคุมมลพิษ ที่ 31/2558 ตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ จากนั้นจึงมีคำสั่งกรมควบคุมมลพิษที่ 115 - 117/2559 ลว. 11 พฤษภาคม 2559 ให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าว แต่ถูกยกอุทธรณ์
             ศาลปกครองชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ เนื่องจากศาลฯ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า การฟ้องให้หน่วยงานทางปกครองต้องรับผิดเนื่องจากการกระทำละเมิด ต้องนำคดีมาฟ้องต่อศาลภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ไม่เกินสิบปีนับแต่วันที่มีเหตุแห่งการฟ้องคดี ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 เมื่อผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในวันที่ 6 กันยายน 2559 จึงเป็นวันที่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการฟ้องคดี แต่ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ได้มาฟ้องต่อศาลในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 จึงเป็นการยื่นคำฟ้องต่อศาลเมื่อพ้นกำหนดเวลาการฟ้องคดี อีกทั้งคดีนี้ไม่ใช่คดีที่จะเป็นประโยชน์ แก่ส่วนรวม และไม่ปรากฏมีเหตุจำเป็นอื่นที่ทำให้ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่ไม่สามารถนำคำฟ้องมาฟ้องต่อศาลได้ภายในกำหนดเวลาการฟ้องคดี คำฟ้องคดีนี้จึงไม่อาจรับไว้พิจารณาได้ ตามมาตรา 52 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ผู้ฟ้องคดีทั้งสี่จึงยื่นอุทธรณ์คำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นต่อศาลปกครองสูงสุด
             ณ ห้องพิจารณาคดี 10 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          2. วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. ศาลปกครองกลางนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำที่ 67/2560 ระหว่าง มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม (ผู้ฟ้องคดี) กับ   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน (ผู้ถูกฟ้องคดี) คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย 
             (มูลนิธิศึกษาธรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ฟ้องว่า คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน มีคำสั่งตามหนังสือ ลับ ด่วนที่สุด ที่ สทช 4012/46810 ลว. 7 ธันวาคม 2559  กำหนดมาตรการทางปกครอง โดยระงับการออกอากาศรายการช่องรายการโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม สถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ของผู้ฟ้องคดีและมีคำสั่งตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ สทช 4010/49437 ลว. 28 ธันวาคม 2559 ให้ผู้ฟ้องคดียุติการประกอบกิจการโทรทัศน์ โดยอ้างว่ามีการออกอากาศช่องรายการสถานีวิทยุโทรทัศน์ DMC ซึ่งมีเนื้อหาที่ส่อให้เกิดความสับสน ยุยง ปลุกปั่นให้เกิดความขัดแย้ง หรือสร้างให้เกิดความแตกแยกในราชอาณาจักรเป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีได้รับความเดือดร้อนเสียหาย)
              ณ ห้องพิจารณาคดี 2 ชั้น 3 อาคารศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

                                                                           สำนักงานศาลปกครอง 25 มิถุนายน 2564

วันทีประกาศข่าว: 25 มิ.ย. 2564

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ศาลปกครองเพชรบุรี เข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระ...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ การบังคับทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน...
5 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
การบรรยายในหัวข้อ หลักกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง ตามความร่วมมือระหว่าง สำนักงานศาลปกครอง กับสำนักงานคณะกรรม...
4 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองกำหนดมาตรการการให้บริการประชาชน โดยปรับให้สอดคล้องตามข้อกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ 30) ระหว่างวันที่ 3 - ...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองสงขลา ร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์รายการพิเศษถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบร...
3 ส.ค. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดอบรมหลักสูตร เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกค...
2 ส.ค. 2564 อ่านต่อ