ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19

ศาลปกครองกลางมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ
ในคดีการลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาจากผลกระทบโควิด-19

        วันที่ 24 เมษายน 2563 ศาลปกครองกลางมีคำสั่งรวมจำนวน 4 สำนวนคดี ไม่รับคำฟ้องไว้พิจารณาและให้จำหน่ายคดีออกจากสารบบความ ในคดีที่มีผู้ยื่นฟ้องว่า เป็นผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา และได้ลงทะเบียนของรับเงินช่วยเหลือผ่านเว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัน .com แต่ได้รับแจ้งผลทาง sms ว่าไม่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาฯ

        เนื่องจากศาลฯเห็นว่า กระทรวงการคลัง ผู้ถูกฟ้องคดี ได้กำหนดขั้นตอนและวิธีการสำหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ผู้ที่ไม่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) ไว้ ผู้ฟ้องคดีจึงต้องดำเนินการขอทบทวนสิทธิ์ตามขั้นตอนและวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดเสียก่อน ไม่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นฟ้องคดีต่อศาลได้ทันที การที่ผู้ฟ้องคดียื่นฟ้องคดีนี้ต่อศาลฯ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดียังไม่ได้ดำเนินการตามมาตรา 42 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 ศาลจึงไม่อาจรับคำฟ้องนี้ไว้พิจารณาพิพากษาได้

รายละเอียดคำวินิจฉัยโปรดอ่านจากคำสั่งศาลปกครองฉบับเต็มที่แนบมาพร้อมนี้

วันทีประกาศข่าว: 24 เม.ย. 2563

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

ประกาศมูลนิธิวิจัยและพัฒนากระบวนการยุติธรรมทางปกครอง เรื่อง การสมัครเข้ารับการคัดเลือกในการอบรมหลักสูตรกฎหมายปกครองและวิ...
17 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง ครั้งที่ 2 ผ่านระบบการประชุมออนไ...
9 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชจัดโครงการเสริมสร้างหลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลป...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
ศาลปกครองขอนแก่น นั่งพิจารณาคดีครั้งแรก โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meetings...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดโครงการอบรม เรื่อง หลักปฏิบัติราชการที่ดีจากคดีพิพาทเกี่ยวกับการละเลยต่อหน้าที่หรือปฏิบัติหน้าที่ล่า...
8 ก.ย. 2564 อ่านต่อ
การประชุมการเผยแพร่รัฐบัญญัติของประธานประเทศว่าด้วยการดำเนินคดีปกครองของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว...
7 ก.ย. 2564 อ่านต่อ