ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
บัญชีฯ การบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

ข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
1 พนักงานคดีปกครองปฏิบัติการ 353 2 ปี 30 พ.ค. 2566 126
2 เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 36 2 ปี 13 มี.ค. 2567 9

พนักงานราชการศาลปกครอง

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
3 เลขานุการประจำองค์คณะ 115 2 ปี 24 ก.พ. 2566 63

ข้าราชการรับโอน

ลำดับ ตำแหน่ง ขึ้นบัญชี อายุบัญชี บัญชีหมดอายุ เรียกบรรจุถึงลำดับ
4 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านกฎหมาย) 14 1 ปี 6 ก.พ. 2566 14
5 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล) 6 1 ปี 6 ก.พ. 2566 6
6 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านวิเคราะห์นโยบายและแผน) 8 1 ปี 6 ก.พ. 2566 8
7 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านวิเทศสัมพันธ์) 1 1 ปี 6 ก.พ. 2566 1
8 เจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ-ชำนาญการ (ด้านอาคารสถานที่) 1 1 ปี 6 ก.พ. 2566 1