โครงสร้างและภารกิจ

โครงสร้างและภารกิจ

         ในการดำเนินคดีปกครองของศาลปกครอง จะมีสำนักงานศาลปกครองทำหน้าที่เป็นหน่วยงานธุรการของศาลปกครองคือ ทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนเพื่อให้การดำเนินการของศาลปกครองเป็นไปได้ด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
         สำนักงานศาลปกครองเป็นส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ มีฐานะเป็นนิติบุคคล โดยมีเลขาธิการสำนักงานศาลปกครองเป็นผู้บังคับบัญชา ขึ้นตรงต่อประธานศาลปกครองสูงสุดในการบริหารงานสำนักงานศาลปกครอง

พรบ.จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ.2542 มาตรา 77 กำหนดให้สำนักงานศาลปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. รับผิดชอบในงานธุรการของศาลปกครอง

2. ดำเนินการเกี่ยวกับคดีปกครองตามคำสั่งของศาลปกครอง

3. ดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำบังคับของศาลปกครอง

4. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเพื่อประโยชน์แก่การปฎิบัติงานของศาลปกครอง

5. วิเคราะห์เหตุแห่งการฟ้องคดีปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฎิบัติราชการต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง

6. จัดพิมพ์และเผยแพร่คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครอง

7. จัดให้มีการศึกษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ของตุลาการศาลปกครอง ข้าราชการฝ่ายศาลปกครองและเจ้าหน้าที่อื่นของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาหลักกฎหมายมหาชน การบริหารราชการแผ่นดิน และบุคลากรด้านกฎหมายมหาชน

8. ปฏิบัติการอื่นตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่มีกฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง
หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอำนวยการเลขาธิการ
นางสาวจรีรัตน์ นาคยา นางสาวสริญญา เชาวรักษ์
   

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นายอนันต์ คงเครือพันธุ์ นางสาวอัจจิมา ถาวร (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง) นางนาตาชา วศินดิลก ผลพฤกษ์
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายสุขุม ทองสิริ (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง) นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ นายนรินทร์ อิธิสาร
รักษาการในตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่ง
สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักประชาสัมพันธ์
นายวิริยะ วัฒนสุชาติ นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางสาวจณัญญา สุภานิช
     
สำนักการต่างประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน นายรณกร ปิยะชาติ นายตนัย ไชยราช
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานศาลปกครอง สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักบริหารการเงินและต้นทุน
นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ นายทศพล ทองเทือก นางสุภาวดี จันทร (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง)
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง สำนักกฎหมาย
นายถาวร ขาวสอาด นายตุลฉัตร อุดารักษ์ นายสมหมาย วจนรจนา 
    รักษาการในตำแหน่ง
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์ นางผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช  
  รักษาการในตำแหน่ง  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสาทิตย์ วงศ์ชัย นายวิทยา นพมาศ นางมณีวรรณ กองบุญมา
     
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นายธนะ ชามะรัตน์ นายเฉลิมวุฒิ เครืออินทร์ นางสาวจันทนา เจริญบุญ
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายจักรพงษ์ นิลพรหม นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ นายธนพัฒน์ ไชยราช
     
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นายวศิน สาขากูล ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นายยอดยิ่ง เกตุใหญ่
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด นายกมล วิทยาประภากร  
  รักษาการในตำแหน่ง  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 6 พ.ค. 2565