ผู้บริหารสำนักงาน

ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10959

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 11022
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์
นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์
รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 12577

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10965
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายเจตน์ สถาวรศีลพร
นายเจตน์ สถาวรศีลพร
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10965
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง
นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
02-141-1111 ต่อ 10048
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสุภาวดี จันทร
นางสุภาวดี จันทร
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวอัจจิมา ถาวร
นางสาวอัจจิมา ถาวร
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายสุขุม ทองสิริ
นายสุขุม ทองสิริ
รักษาการในตำแหน่ง
ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

หัวหน้ากลุ่มขึ้นตรงต่อเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

กลุ่มตรวจสอบภายใน กลุ่มช่วยอำนวยการเลขาธิการ
นางสาวจรีรัตน์ นาคยา นางสาวสริญญา เชาวรักษ์
   

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2566

ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นายอนันต์ คงเครือพันธุ์ นางสาวอัจจิมา ถาวร (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง) นางนาตาชา วศินดิลก ผลพฤกษ์
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายสุขุม ทองสิริ (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง) นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์ นายนรินทร์ อิธิสาร
รักษาการในตำแหน่ง   รักษาการในตำแหน่ง
สำนักส่งเสริมงานคดีปกครอง สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักประชาสัมพันธ์
นายวิริยะ วัฒนสุชาติ นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นางสาวจณัญญา สุภานิช
     
สำนักการต่างประเทศ สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารงานบุคคลตุลาการศาลปกครอง
นางสาววนัสนันท์ กาญจนผลิน นายรณกร ปิยะชาติ นายตนัย ไชยราช
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักบริหารงานบุคคลสำนักงานศาลปกครอง สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักบริหารการเงินและต้นทุน
นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ นายทศพล ทองเทือก นางสุภาวดี จันทร (ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง)
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักบริหารกลาง สำนักกฎหมาย
นายถาวร ขาวสอาด นายตุลฉัตร อุดารักษ์ นายสมหมาย วจนรจนา 
    รักษาการในตำแหน่ง
วิทยาลัยตุลาการและข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์ นางผจงจิตต์ วงศ์ธีรญาณเดช  
  รักษาการในตำแหน่ง  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสาทิตย์ วงศ์ชัย นายวิทยา นพมาศ นางมณีวรรณ กองบุญมา
     
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นายธนะ ชามะรัตน์ นายเฉลิมวุฒิ เครืออินทร์ นางสาวจันทนา เจริญบุญ
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายจักรพงษ์ นิลพรหม นายสมศักดิ์ วงศ์ราษฎร์ นายธนพัฒน์ ไชยราช
     
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นายวศิน สาขากูล ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นายยอดยิ่ง เกตุใหญ่
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด นายกมล วิทยาประภากร  
  รักษาการในตำแหน่ง  

ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566