ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ผู้บริหารสำนักงาน
ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายอติโชค ผลดี

นายอติโชค ผลดี
โทร 0 2141 0957


รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง

รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง นางสมฤดี ธัญญสิริ

นางสมฤดี ธัญญสิริ
โทร 0 2141 1021

รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง นางสาวธรรมรังสี  วรรณโก

นางสาวธรรมรังสี วรรณโก
โทร 0 2141 1039

รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง นายยุทธนา ศรีตระกูล

นายยุทธนา ศรีตระกูล
โทร 0 2141 0937

รองเลขาธิการ สำนักงานศาลปกครอง นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์

นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์
โทร 0 2141 0959


ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์

นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์
โทร 0 2141 2577

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน

นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน
โทร 0 2141 1022

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวปรานี สุขศรี

นางสาวปรานี สุขศรี
โทร 0 2141 1098

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา

นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์ ณ อยุธยา
โทร 0 2141 0048
ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นางสาวอัจฉิมา ถาวร นายศรณรงค์ นิลสาริกา นายสุขุม ทองสิริ
     
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นางสาวบุญศรี กุศเลิศจริยา นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์ นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
     
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักการต่างประเทศ
นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นายทศพล ทองเทือก นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
  รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักประชาสัมพันธ์
นายตนัย ไชยราช ร้อยเอก สุขสันติ์ เข็มเพ็ชร นางอภิญญา นิติอาภรณ์
     
สำนักบริหารการเงินและต้นทุน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย
นางสุภาวดี จันทร นายวรชาติ สวัสดิมงคล นายเจตน์ สถาวรศิลพร
     
สำนักตรวจสอบภายใน วิทยาลัยตุลาการ
และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักบริหารกลาง
นายคมชลัฐ สละอุไร นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์
     
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางสาวศรีไพร รุ่งสว่าง

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสุพรชัย เนติแพทยกุล นายอนุวงศ์ ซาบุตร นายสุวิช จารุการ
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นางดอกแก้ว กลางกัลยา นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล นายวศิน สาขากูล
     
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ นางมณีวรรณ กองบุญมา นายธนะ ชามะรัตน์
     
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นางพิไลรัตน์ เทียนทัด ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี
     
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นายวิทยา นพมาศ นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด  
รักษาการในตำแหน่ง รักษาการในตำแหน่ง