ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

ผู้บริหารสำนักงาน
ผู้บริหารสำนักงาน

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นางสมฤดี ธัญญสิริ

นางสมฤดี ธัญญสิริ

โทร 0 2141 1021


รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายยุทธนา ศรีตระกูล

นายยุทธนา ศรีตระกูล

โทร 0 2141 0937

รองเลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์

นายประพัฒน์ ตันสุวรรณนนท์

โทร 0 2141 0959


ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน

นางสาวสุรางคณา หิรัญวัฒนสิน

โทร 0 2141 1022

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์

นายจำนงค์ ถาวรวิสิทธิ์

โทร 0 2141 2577

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์<br> ณ อยุธยา

นางสาวกลิ่นแก้ว นพวงศ์
ณ อยุธยา

โทร 0 2141 0048

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์

นางจิตผ่อง อภัยสันติพงษ์

โทร 0 2141 2577

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์

นายชำนาญ ทิพยชนวงศ์

โทร 0 2143 0015

ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง นายเจตน์ สถาวรศีลพร

นายเจตน์ สถาวรศีลพร

โทร 0 2143 9989
ผู้บริหารส่วนกลาง

สำนักประธานศาลปกครองสูงสุด สำนักงานศาลปกครองสูงสุด สำนักอธิบดีศาลปกครองกลาง
นางชนานันท์ ศิริฟองนุกูล นางสาวอัจจิมา ถาวร นายสุขุม ทองสิริ
รักษาการในตำแหน่ง    
สำนักงานศาลปกครองกลาง สำนักบังคับคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ
นายอนุวงศ์ ซาบุตร
 
นายปิยะศาสตร์ ไขว้พันธุ์
 
นายเจตน์ สถาวรศีลพร
(ที่ปรึกษาสำนักงานศาลปกครอง)
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักหอสมุดกฎหมายมหาชน สำนักวิทยาการสารสนเทศ สำนักการต่างประเทศ
นางกัญญา กิติศรีวรพันธุ์ นายทศพล ทองเทือก นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ
     
สำนักบริหารยุทธศาสตร์ สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักประชาสัมพันธ์
นางสาวระดาภัทร จงธรรมคุณ นายตนัย ไชยราช นางวัลลภัตม์ เศวตรุนทร์
     
สำนักบริหารการเงินและต้นทุน สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักกฎหมาย
นางสุภาวดี จันทร นายถาวร ขาวสอาด นายวิริยะ วัฒนสุชาติ
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักตรวจสอบภายใน วิทยาลัยตุลาการ
และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง
สำนักบริหารกลาง
พ.ต.ท.หญิง บุษบา มั่นจิตจันทรา นางสาวจิตติมา ยอดพริ้ง นายวิรัช วงษ์ทวีพิทักษ์
รักษาการในตำแหน่ง    
  วิทยาลัยการยุติธรรมทางปกครอง  
นางสาวจณัญญา สุภานิช

 

ผู้บริหารส่วนภูมิภาค

สำนักงานศาลปกครอง
เชียงใหม่
สำนักงานศาลปกครอง
สงขลา
สำนักงานศาลปกครอง
นครราชสีมา
นายสุพรชัย เนติแพทยกุล นายสุพรรณ บุญรัตน์ นางสาวบุญศรี กุศเลิศจริยา
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครอง
ขอนแก่น
สำนักงานศาลปกครอง
พิษณุโลก
สำนักงานศาลปกครอง
ระยอง
นายธนะ ชามะรัตน์ นายสุวิทย์ เปรื่องธรรมกุล นางสาวจันทนา เจริญบุญ
    รักษาการในตำแหน่ง
สำนักงานศาลปกครอง
นครศรีธรรมราช
สำนักงานศาลปกครอง
อุดรธานี
สำนักงานศาลปกครอง
อุบลราชธานี
นายสิวะพงศ์ ศรีจำนงค์ นายสมภพ ธาตรีนรานนท์ นางมณีวรรณ กองบุญมา
  รักษาการในตำแหน่ง  
สำนักงานศาลปกครอง
เพชรบุรี
สำนักงานศาลปกครอง
นครสวรรค์
สำนักงานศาลปกครอง
สุพรรณบุรี
นายวศิน สาขากูล ว่าที่ร้อยตรี จามร ใจนา นางสาวบุญทิวา สิริธรังศรี
     
สำนักงานศาลปกครอง
ภูเก็ต
สำนักงานศาลปกครอง
ยะลา
 
นายวิทยา นพมาศ นางอาภาภรณ์  หมัดเลียด