ITA สำนักงานศาลปกครอง

ITA สำนักงานศาลปกครอง

 • รายชื่อคู่มือ/แนวทาง/มาตรฐานการปฏิบัติงานและการให้บริการ ของสำนักงานศาลปกครอง และช่องทางการเผยแพร่
 • - ผังขั้นตอนและคู่มือ
 • - แผนภูมิกระบวนการพิจารณาคดีปกครอง
 • - ข้อปฏิบัติตน
 • - ติดตามความเคลื่อนไหวคดี

 • ปี 2564
 • ปี 2563
 • ปี 2562
 • ปี 2561
 • ปี 2560
 • ปี 2559
 • ปี 2558

 • ปี 2566
 • ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
 • ปี 2565
 • - เจตจำนงสุจริตในการบริหารราชการสำนักงานศาลปกครอง
 • - ช่องทาง “น้องแนะนำ”
 • - ไม่เรียกรับ ไม่ยอมรับ และงดรับเงิน ของขวัญ ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ
 • - การมีส่วนร่วมของผู้บริหารผ่านช่องทาง ACT Insight ของสำนักงานศาลปกครอง
 • ปี 2564
 • - คณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง
 • - ช่องทาง "น้องแนะนำ"

 • ปี 2563
 • - สารจากประธานศาลปกครองสูงสุด
 • - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาไทย)
 • - เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ฉบับภาษาอังกฤษ)
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • - คำสั่งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ปี พ.ศ. 2562
 • - ภาพกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริต (รวมทุกหน่วยงาน)
 • ปี 2561
 • ปี 2560

 • ปี 2566
 • - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • - รายงานผลตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ปี 2565
 • - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
 • ปี 2564
 • - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 1 (รอบ 6 เดือน)
 • - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ปี 2563
 • - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 12 เดือน)
 • - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 (รอบ 8 เดือน)
 • - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงาน ศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • ปี 2562
 • - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน)
 • - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (รอบ 12 เดือน)
 • ปี 2561
 • - สรุปผลการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบ 12 เดือน
 • ปี 2560

 • มาตรการป้องกันและแนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2561
 • คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2560

 • - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี
 • รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565
 • รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานการดำเนินงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)
 • - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • การบริหารงบประมาณและการจัดทำคำของบประมาณของสำนักงานศาลปกครอง
 • - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • แผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รอบ 6 เดือน)
 • รายงานผลการดำเนินงาน/การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน และรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบ 6 เดือน
 • รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 • EB4(1) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561
 • EB4(2) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560
 • EB4(3) รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561(ไตรมาส2)

 • ปี 2566
 • ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง
 • คณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง
 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
 • ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การขับเคลื่อนจริยธรรม
 • การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานศาลปกครอง
 • แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสบสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
 • นโยบายและแนวปฏิบัติในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศของสำนักงานศาลปกครอง
 • รายงานผลความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ปี 2565
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2564
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบสำนักงานศาลปกครอง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานศาลปกครอง
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • ประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครองและบทความเสริมสร้างจริยธรรม
 • รายงานการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงาน ศาลปกครอง ต่อสำนักงาน ป.ป.ช.
 • ปี 2564
 • ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วิเคราะห์รายละเอียด
 • ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง
 • คำสั่งสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานด้านการเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต
 • คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง คณะทำงานด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการตามเกณฑ์ การประเมิน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง
 • คำสั่งคณะกรรมการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง คณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง ในภูมิภาค
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน สำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ สำนักงานศาลปกครอง
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานศาลปกครอง
 • การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการควบคุมครุภัณฑ์ของสำนักงานศาลปกครอง

 • ปี 2563
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2563
 • คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครองในภูมิภาค
 • หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานระดับหน่วยงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • รายละเอียดการวิเคราะห์ ประเด็นข้อสังเกต ข้อแนะนำ และแนวทางการพัฒนา การดำเนินงาน
 • การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
 • ขั้นตอนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การรับสินบน และการใช้ดุลพินิจ
 • แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 • มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2564

 • ปี พ.ศ. 2566
 • ปี พ.ศ. 2565
 • ปี พ.ศ. 2564
 • ปี พ.ศ. 2563

 • ปี 2566
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • แผนสรรหาบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศาล ปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • การสรรหาบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง
 • การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง
 • การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศาลปกครอง
 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานศาลปกครอง
 • การให้คุณและโทษและสร้างขวัญกำลังใจของสำนักงานศาลปกครอง
 • รายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสำนักงานศาลปกครอง
 • ปี 2565
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของสำนักงานศาลปกครอง
 • แผนการสรรหาบุคลากรสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 • หลักเกณฑ์การสรรรหาบุคลากร
 • รายละเอียดการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
 • ขั้นตอนการสรรหาบรรจุแต่งตั้ง
 • ระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • ตารางสรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายสาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
 • แนวทางการส่งตุลาการศาลปกครองและบุคลากรสำนักงานศาลปกครองเข้ารับการศึกษาอบรมดูงาน
 • ผลการสรรหาบุคลากรของสำนักงานศาลปกครอง
 • รายงานการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ระหว่างเดือนมกราคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2556
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2558
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครองฯ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี 2564
 • ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่สำนักงานศาลปกครอง พ.ศ. 2555
 • กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556
 • ปี 2564
 • แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
 • ผลการสรรหาบุคลากรของศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
 • รายงานผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของสำนักงานศาลปกครอง
 • หลักเกณฑ์การสรรหาบุคลากร
 • รายละเอียดการคัดเลือกตุลาการศาลปกครอง
 • ขั้นตอนการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งบุคลากร
 • ระเบียบ ก.ขป. ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
 • ตารางสรุปการปรับปรุงหลักเกณฑ์การเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น
 • ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคล เพื่อเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครองขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้น
 • รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ก.ขป.) ระหว่างเดือนธันวาคม 2562 - ธันวาคม 2563

 • ปี 2563
 • การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศาลปกครอง
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสำนักงานศาลปกครอง
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของสำนักงานศาลปกครอง
 • นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
 • รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 • - แผนสรรหาบุคลากร สศป. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563
 • - ระเบียบ ก.ขป._ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ.2553
 • - ระเบียบ ก.ขป._ว่าด้วยการบรรจุ และการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครองให้ดำรงตำแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ.2554
 • - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2553
 • - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการย้ายข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
 • - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง พ.ศ. 2552
 • - ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยการเลื่อนข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง (ฉบับที่ ) พ.ศ. 2554

 • ปี พ.ศ. 2566
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สำนักงานศาลปกครอง
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • แผนบริหารจัดการความเสี่ยงของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 • ปี พ.ศ. 2565
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงานศาลปกครอง
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงานศาลปกครอง
 • การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงานศาลปกครอง
 • การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
 • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 • ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมิน ITA ของสำนักงานศาลปกครอง ประจำปี 2566