วัฒนธรรมศาลปกครอง(TRUST)

วัฒนธรรมศาลปกครอง(TRUST)

       T  เป็นความเชื่อ ค่านิยม และแบบพฤติกรรมร่วมที่บุคลากรศาลปกครองทุกคนได้ยึดถือและปฏิบัติทั้งต่องาน และต่อผู้อื่นอันสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตและวิธีทำงานที่เป็นเอกลักษณ์ของ ศาลปกครองที่ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส (Transparency) การยึดมั่นในความถูกต้อง (Righteousness) ความมีเอกภาพในการปฏิบัติหน้าที่ (Unity) และการส่งมอบผลงานที่มีคุณภาพมาตรฐาน (Standard) ท่ามกลางบรรยากาศที่ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเป็นทีม (Teamwork) อย่างเข้มแข็ง หรือที่เราเรียกรวมกันว่า "TRUST"

       วัฒนธรรมศาลปกครองจะเกิดขึ้นได้ ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนและสานต่อไปยังบุคลากรศาลปกครองจากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง พวกเราซึ่งเป็นบุคลากรทุกส่วนของศาลปกครอง ต้องพร้อมใจกันสร้างวัฒนธรรมศาลปกครองที่เป็นเอกลักษณ์ให้เกิดขึ้นในวันนี้และทุกๆ วัน จากหนึ่งคนสู่หลายคน และทุกๆคน ด้วยความเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเราจะปฏิบัติหน้าที่ใด เราต่างล้วนปฏิบัติงานด้วยความ "โปร่งใส ถูกต้อง เป็นเอกภาพ มีมาตรฐาน และทำงานเป็นทีม" เพื่อให้ศาลปกครองที่เราทุกคนต่างภูมิใจ เป็นเสาหลักในการอำนวยความยุติธรรมทางการปกครองให้กับประชาชน และเป็นศาลปกครองแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนตลอดไป

Transparency : โปร่งใส

        บุคลากรศาลปกครอง เป็นผู้ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและองค์กรด้วยความโปร่งใสเปิดเผยตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบได้

 Righteousness : ถูกต้อง

        บุคลากรศาลปกครอง เป็นผู้ที่ตั้งมั่นปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพด้วยความถูกต้อง เป็นกลาง ไม่เลือกปฏิบัติ ซื่อสัตย์สุจริต และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม

Unity : เป็นเอกภาพ

        บุคลากรศาลปกครอง เป็นผู้ที่ยึดมั่นปฏิบัติงานด้วยความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน คำนึงถึงประโยชน์ขององค์กรเป็นสำคัญ ภาคภูมิใจในการเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร มีความรักและภักดีต่อองค์กร

Standard : มีมาตรฐาน

        บุคลากรศาลปกครอง เป็นผู้ที่มุ่งมั่นปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ มีมาตรฐาน รับผิดชอบ เป็นระบบ สร้างสรรค์งานอย่างมีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับ

 Teamwork : ทำงานเป็นทีม

        บุคลากรศาลปกครอง เป็นผู้ที่ยึดมั่นปฏิบัติงานด้วยความร่วมมือร่วมใจ ทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

 


บทความเพื่อขับเคลื่อน TRUST ของศาลปกครองให้สำเร็จ

กิจกรรม Share & Learning

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

กิจกรรมยกย่องเชิดชูบุคลากรศาลปกครองผู้ทำความดีและมีจิตอาสาเพื่อสาธารณะประโยชน์