ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง
คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

 • คำอธิบายกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  การยื่นฟ้องคดีและขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลปกครองชั้นต้น
  การยื่นฟ้องคดีและขั้นตอนการพิจารณาคดีของศาลปกครองสูงสุด
  การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์
  ค่าธรรมเนียม
  การไต่สวนฉุกเฉิน คำขอทุเลา คำขอบรรเทาทุกข์
  การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท
  การบังคับคดี
  ข้อปฏิบัติตนในศาล
  ข้อปฏิบัติตนในห้องพิจารณาไต่สวน