ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล

กฎหมาย
กฎหมาย

 • รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2560
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2559
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2558
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ. 2557
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542 (ฉบับ Update)
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2564
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2564
  พระราชบัญญัติ จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2560
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2559
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2554
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2551
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาศาลปกครอง พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองในภูมิภาค

  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองเพชรบุรี พ.ศ. 2555
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองภูเก็ต พ.ศ. 2555
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองนครสวรรค์ พ.ศ. 2555
 • กฎหมายและกฎที่เกี่ยวกับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์

  กฎหมายและกฎที่เกี่ยวกับศาลปกครองอิเล็กทรอนิกส์
 • พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่

  พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
  ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (ฉบับ Update)
  - ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ (ฉบับ 2) พ.ศ. 2559
  - ระเบียบสำนักนายกว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 (ฉบับ Update)
  พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557
  พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
 • พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล

  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542 (ฉบับ Update)
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564
  พระราชบัญญัติว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล พ.ศ. 2542
 • พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ

  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545 (ฉบับ Update)
  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2562
  พระราชบัญญัติอนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2545