บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองสุพรรณบุรี แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 29/2566 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 พฤศจิกายน 2566
ประเภทการนัดหมาย : นั่งไต่สวน
ผู้ฟ้องคดี : นายบริพัตร์ สังข์พะกรณ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมสรรพสามิต
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 13:30 น.- 14:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองกลาง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1432/2549 คดีหมายเลขแดงที่ 1038/2553
วันที่รับคำฟ้อง : 9 สิงหาคม 2549
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายวินัย จันทร์สมวงศ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมศุลกากร ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 14 (ชั้น3)
***มีการนัดหมายทั้งหมด 6 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองนครสวรรค์ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 46/2566 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 เมษายน 2566
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายจรัญ โอภาส
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายอำเภอตาคลี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:30 น.- 10:59 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองอุดรธานี แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 128/2558 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 15/2561
วันที่รับคำฟ้อง : 30 พฤศจิกายน 2558
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายธวัชชัย แก้วอุดม กับพวกรวม 9 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:15 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 2 (ชั้น1)
***มีการนัดหมายทั้งหมด 6 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองเชียงใหม่ แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขดำที่ ส. 68/2555 คดีหมายเลขแดงที่ ส. 4/2558
วันที่รับคำฟ้อง : 7 ธันวาคม 2555
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายเสน่ห์ สัตบุษ ที่ 1 กับพวก รวม 76 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 1 กับพวก รวม 8 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:00 น.- 10:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 4 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองเชียงใหม่ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 334/2557 คดีหมายเลขแดงที่ 275/2559
วันที่รับคำฟ้อง : 28 พฤศจิกายน 2557
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : ว่าที่ร้อยโท เปรมปรีดิ์ หล้าเป็ง
ผู้ถูกฟ้องคดี : ผู้บังคับการจังหวัดทหารบกพะเยา ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:00 น.- 10:50 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองเชียงใหม่ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 16/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 88/2565
วันที่รับคำฟ้อง : 15 มกราคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นายศรีวรรณ จันต๊ะเสาร์
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:00 น.- 10:50 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองเชียงใหม่ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 41/2563 คดีหมายเลขแดงที่ 132/2565
วันที่รับคำฟ้อง : 15 มกราคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : ร้อยตำรวจโท เทวิน เรือลม
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมบัญชีกลาง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:00 น.- 10:50 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองเชียงใหม่ งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 228/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 31 มีนาคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย
ผู้ถูกฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด สวนหยกจอมหมอกแก้ว ที่ 1 กับพวก รวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:00 น.- 10:50 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณา 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองกลาง แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 373/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 13 พฤศจิกายน 2562
ประเภทการนัดหมาย : นั่งพิจารณาคดี
ผู้ฟ้องคดี : นายสุกิจ ลุ้งใหญ่
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 1 ธันวาคม 2566
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 6 (ชั้น3)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด