ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
บัญชีนัดวันนี้

1. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 325/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 27 ธันวาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด มังกรวัฒนา
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลปากน้ำ
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 14:00 น.- 14:30 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
2. ศาลปกครองระยอง แผนกคดีสิ่งแวดล้อม คดีหมายเลขดำที่ ส. 12/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 23 สิงหาคม 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท เคพีเค เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
3. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 118/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 5 มิถุนายน 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : ว่าที่ร้อยเอก สารัตน์ เถื่อนสุวรรณ
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
4. ศาลปกครองระยอง งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 183/2560 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 25 สิงหาคม 2560
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : เทศบาลตำบลปากน้ำ
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท เทพนคร อีควิปเมนท์ จำกัด
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
5. ศาลปกครองพิษณุโลก แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 23/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 25 เมษายน 2562
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาววิชุลดา ผิวอ่อน
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโตนด
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:30 น.- 10:45 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
6. ศาลปกครองพิษณุโลก งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 156/2561 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 13 พฤศจิกายน 2561
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมพงษ์ เขียวลี
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดกำแพงเพชร ที่ 1 กับพวกรวม 5 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:15 น.- 10:29 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น2)
มีการนัดหมายทั้งหมด 3 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
7. ศาลปกครองอุดรธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 261/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 22 ธันวาคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยูไนเต็ดนอร์ธอีสท์
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลตำบลอูบมุง
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
8. ศาลปกครองอุดรธานี แผนกคดีบริหารงานบุคคล คดีหมายเลขดำที่ บ. 2/2562 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 11 มกราคม 2562
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นายสมพงษ์ พันธ์ดี
ผู้ถูกฟ้องคดี : อธิบดีกรมปศุสัตว์ กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 2 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
9. ศาลปกครองอุดรธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 91/2563 ยังไม่ออกหมายเลขคดีแดง
วันที่รับคำฟ้อง : 13 มีนาคม 2563
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวยูริสา แสนหูม
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ หรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
มีการนัดหมายทั้งหมด 4 ครั้ง
อ่านรายละเอียด
10. ศาลปกครองอุบลราชธานี งานคดีปกครอง คดีหมายเลขดำที่ 1158/2556 คดีหมายเลขแดงที่ 287/2559
วันที่รับคำฟ้อง : 6 กันยายน 2556
ประเภทการนัดหมาย : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
ผู้ฟ้องคดี : นางถวิล ไชยนอก
ผู้ถูกฟ้องคดี : สำนักชลประทาน ที่ 7 ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2564
เวลานัด : 10:00 น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้อง พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
อ่านรายละเอียด