รายละเอียด
รายละเอียด
คำร้องที่ 19/2556 คำสั่งที่ 114/2556
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 7 มกราคม 2556
ผู้ฟ้องคดี : นายวุฒิพร เดี่ยวพานิช
ผู้ถูกฟ้องคดี : ประธานรัฐสภา กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (คำร้องอุทธรณ์คำสั่งทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครอง)