ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
[ศาลปกครอง]คดีหาดชลาทัศน์ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง
คดีหาดชลาทัศน์ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

 

คดีหาดชลาทัศน์ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลปกครอง

พรรณประภา 
ผู้ช่วยบรรณาธิการ 

                      ในปัจจุบันประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี และให้ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น ในหลายกรณีได้มีการร่วมมือกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม และในขณะนี้สภาปฏิรูปแห่งชาติและคณะกรรมาธิการปฏิรูปทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เสนอให้มีการจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ซึ่งในประเด็นดังกล่าว ที่ประชุมสัมมนาตุลาการศาลปกครองชั้นต้น เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๘ ได้มีความเห็นว่า หลักคิดและระบบกฎหมายที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย นั้น เป็นเรื่องที่รัฐจะต้องเป็นผู้ให้หลักประกันให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการปกป้องรักษา คุ้มครองดูแล และส่งเสริมให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐจึงมีหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กฎหมายเหล่านี้จึงล้วนแต่เป็นกฎหมายมหาชนหรือกฎหมายปกครองทั้งสิ้น ที่ผ่านมาศาลปกครองได้พิจารณาพิพากษาคดีปกครองที่เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและปรากฏผลสำเร็จที่เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้วหลายคดี รวมทั้งมีการวางหลักในการใช้อำนาจหรือการดำเนินการของฝ่ายปกครองให้เป็นไปโดยถูกต้องเหมาะสม อีกทั้งตุลาการศาลปกครองได้สร้างสมประสบการณ์และความเชี่ยวชาญมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร และยังคงมีการพัฒนาองค์ความรู้และความเชี่ยวชาญมาอย่างต่อเนื่อง และศาลปกครองจะพิจารณาพิพากษาคดีสิ่งแวดล้อมในทางปกครองให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องต่อไป
( มติที่ประชุมสัมมนาตุลาการศาลปกครองชั้นต้น ในเรื่อง “การพัฒนาศาลปกครองในอนาคต”และในส่วนที่เกี่ยวกับ “การจัดตั้งศาลสิ่งแวดล้อม”) 
                      กฎหมายเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยมีอยู่หลายฉบับ ซึ่งได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองและเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีหลายกรณีที่ประชาชนเห็นว่าการใช้อำนาจหรือการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตามกฎหมายต่างๆ เหล่านั้น มีการดำเนินการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือมี การละเลยต่อหน้าที่ หรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้า ก็จะมีการนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครอง ซึ่งศาลปกครองได้พิจารณาพิพากษาคดีที่มีผลเป็นการคุ้มครองรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้วหลายคดี และมีการวางหลักในการดำเนินการของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ เช่น คดีมาบตาพุด คดีโรงไฟฟ้าแม่เมาะ คดีลำห้วยคลิตี้ และคดีบ่อขยะราชาเทวะ เป็นต้น 
                       อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้มีคดีปกครองเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่น่าสนใจคดีหนึ่งที่มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองสงขลา เมื่อวันจันท์ที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๘ คือ การฟ้องคดีเกี่ยวกับโครงการการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งหาดสมิหลา – ชลาทัศน์ ซึ่งในคดีนี้ ศาลปกครองสงขลาได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงทั้งจากการไต่สวนคู่กรณี และการตรวจสอบสถานที่ที่พิพาท เพื่อประโยชน์แก่การให้ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ทั้งแก่ฝ่ายประชาชนและฝ่ายรัฐ ความคืบหน้าในคดีดังกล่าว สามารถติดตามได้ในบทความเรื่องเล่า...เช้านั้น “เกาะติดข่าวคดีหาดสมิหลา-ชลาทัศน์” ตาม Link ข้างล่างนี้นะคะ
บทความ : เรื่องเล่า...เช้านั้น “เกาะติดข่าวคดีหาดสมิหลา-ชลาทัศน์” 

 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 20 พ.ย. 2558, 12:07 น. | กลับขึ้นด้านบน |