ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
[ศาลปกครอง]พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำ ของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา
พระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำ ของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา

สาระสำคัญ :
สภานิติบัญญัติของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ได้ผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำแล้ว พระราชบัญญัติฉบับใหม่เป็นที่คาดหวังว่าจะสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำ ขณะเดียวกันก็เป็นการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในรัฐออนตาริโอ

รายละเอียดของเรื่อง :
สภานิติบัญญัติของรัฐออนตาริโอ ประเทศแคนาดา ได้ผ่านพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำ (Water Opportunities and Water Conservation Act) แล้ว พระราชบัญญัติดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเทคโนโลยีและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพยากรน้ำให้ดีขึ้น สร้างสรรค์งานด้านเทคโนโลยีสะอาด2 และกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในรัฐออนตาริโอ แต่ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้มีการแปรรูปสาธารณูปโภคน้ำให้เป็นของเอกชน

 

          พระราชบัญญัติฉบับใหม่ดังกล่าวจะทำให้เกิดโครงการที่เป็นการเร่งดำเนินการด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำ ซึ่งดำเนินการในรูปของการกำกับดูแลโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในอุตสาหกรรมเกี่ยวกับน้ำและผู้กำหนดนโยบาย นอกจากนี้ ยังกำหนดให้เทศบาลจัดทำแผนงานเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้ำที่ยั่งยืน ซึ่งประกอบด้วยการบริหารสินทรัพย์ แผนงานด้านการเงิน แผนงานการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ การประเมินความเสี่ยง และกลยุทธ์ด้านการบริการลูกค้า อย่างไรก็ตาม การดำเนินงานแผนงานเหล่านี้ให้สอดคล้องกับแผนงานตามพระราชบัญญัติว่าด้วยน้ำสะอาด (Clean Water Act) ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะดำเนินการอย่างไร รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามแผนกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยระบบน้ำเสียตามกฎหมายว่าด้วยการประมงฉบับใหม่ (Fisheries Act) 
          กระทรวงสิ่งแวดล้อมจะสามารถกำหนดดัชนีชี้วัดเรื่องน้ำและเป้าหมายสำหรับเทศบาล และกำหนดให้เทศบาลตรวจวัดและรายงานผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งอาจจะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐอื่นๆ วางแผนการดำเนินงานและบรรลุเป้าหมายในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำด้วย ส่วนกฎระเบียบอื่นๆ จะเป็นการกำหนดเรื่องความโปร่งใสที่เพิ่มขึ้นในพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพยากรน้ำในเขตเทศบาล และกำหนดให้มีการรายงานความก้าวหน้าทุกสามปี
          ส่วนที่เหลือของพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำ เป็นการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้น้ำที่มีอยู่แล้ว เช่น ในมุมมองของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแล้วจะต้องมีการทบทวนประมวลกฎหมายเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารทั้งในขณะนี้ และทุก ๆ 5 ปี สำนักงานกำกับดูแลเรื่องน้ำสะอาดของรัฐออนตาริโอจะจัดหางบประมาณและส่งเสริมเทคโนโลยีเกี่ยวกับน้ำดีและน้ำเสียทั้งในและนอกรัฐออนตาริโอ และพระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพยากรน้ำของรัฐออนตาริโอ (The Ontario Water Resources Act) ในปัจจุบันจะรวมถึงอำนาจที่จะออกข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและเกณฑ์มาตรฐานประสิทธิภาพเกี่ยวกับน้ำ

          นอกจากพระราชบัญญัติว่าด้วยการให้โอกาสในเรื่องทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์น้ำแล้ว กระทรวงสิ่งแวดล้อมกำลังวางแผนให้มีการใช้เครื่องมือที่มีอยู่ให้ดีขึ้น เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ เช่น พระราชบัญญัติว่าด้วยทรัพยากรน้ำของรัฐออนตาริโอ อนุญาตให้กระทรวงสิ่งแวดล้อมสามารถกำหนดให้ผู้ใช้น้ำภาคเอกชนต้องพัฒนาแผนงานด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำได้แล้ว ซึ่งกระทรวงสิ่งแวดล้อมไม่เคยใช้อำนาจเช่นนี้มาก่อน นอกจากนี้ ยังอาจจะพบฉลากประสิทธิภาพน้ำอยู่บนผลิตภัณฑ์บริโภคและผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ในรัฐออนตาริโอด้วย

 ---------------------------------------------------------------

1  แปลสรุปและเรียบเรียงโดย นางสาววิภัสรินทร์ ประพันธสิริ เจ้าหน้าที่ศาลปกครองชำนาญการพิเศษ ศูนย์สนับสนุนวิชาการคดีปกครอง สำนักวิจัยและวิชาการ สำนักงานศาลปกครองข้อมูลจาก http://envirolaw. com/water-opportunities-water-conservation-act-passed

เทคโนโลยีสะอาด (Clean Technology : CT) หมายถึง การบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยมุ่งเน้นที่การป้องกัน (prevention) มากกว่าการแก้ไข นั่นคือ จะสนใจเรื่องการบำบัดหรือการกำจัดที่ปลายเหตุ (end of pipe) เป็นลำดับสุดท้าย ซึ่งจะมุ่งเน้นการลดมลพิษที่แหล่งกำเนิด (reduce) เพื่อให้มีของเสียน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย (zero waste) และหากยังมีของเสียเกิดขึ้น ต้องนำของเสียเหล่านั้นกลับมาใช้ซ้ำ (reuse) หรือนำกลับมาใช้ใหม่ (recycle) เพื่อให้เหลือของเสียสำหรับการบำบัด ฝัง หรือทำลายให้น้อยที่สุด ข้อมูลจาก http://www.thaieei.com/NEWEEI/TLC/file/TLC-Clean_Technology.pdf (ประเภท : กฎหมาย ต่างประเทศ)

 


ป้ายกำกับ : เทคโนโลยีสะอาด
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 ก.พ. 2559, 11:11 น. | กลับขึ้นด้านบน |