ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
การสัมมนา หัวข้อ “สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม” "Rights of Access to Environmental Justices"
[ศาลปกครอง] การสัมมนา หัวข้อ “สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม” "Rights of Access to Environmental Justices"

 

 เมื่อวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2556 ระหว่างเวลา 8.30 น.– 12.30 น. คณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยการสนับสนุนของมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้จัดการสัมมนา หัวข้อ “สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการพัฒนาตุลาการศาลปกครองด้านสิ่งแวดล้อม ณ ห้องสัมมนา 2 (แนวลาด) ชั้น B1 สำนักงานศาลปกครอง ถนนแจ้งวัฒนะ ซึ่งการสัมมนาครั้งนี้เป็นกิจกรรมทางวิชาการครั้งแรกประจำปี พ.ศ. 2556 ของคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยได้รับเกียรติจาก นายโกเมท ทองภิญโญชัย อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด  ผศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และนายสุรชัย ตรงงาม ผู้อำนวยการโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม  ตอบรับเป็นวิทยากรในการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมี ท่านวชิระ ชอบแต่ง ตุลาการหัวหน้าคณะ ศาลปกครองระยอง เป็นผู้ดำเนินรายการ  ในการนี้ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดภาพและเสียงการบรรยายไปยังศาลปกครองในภูมิภาคผ่านระบบ VDO Conference ด้วย

บรรยากาศการลงทะเบียนบริเวณหน้าห้องสัมมนา

วิทยากรสนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็นก่อนการสัมมนา

         ท่านเกษม คมสัตย์ธรรม รองประธานศาลปกครองสูงสุด ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนา โดยมีนายสุชาติ มงคลเลิศลพ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมกล่าวรายงาน

การสัมมนา หัวข้อ “สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม”

สรุปเนื้อหาในส่วนของวิทยากรแต่ละท่าน

            ผศ. ดร. คนึงนิจ ศรีบัวเอี่ยม 
            อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวถึงความรู้เบื้องต้นทางวิชาการเกี่ยวกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่  
1. ความยุติธรรมกับความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม  
2. การเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมและสิทธิมนุษยชน  
3. ความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในรุ่นและระหว่างรุ่น  
4. เอกสารระหว่างประเทศ : สนธิสัญญาอาร์ฮัส  และ 
5. บทบาทของศาลสิ่งแวดล้อมในการอำนวยความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม

            นายโกเมท ทองภิญโญชัย 
             อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายสัญญาและหารือ 1 สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรองอัยการสูงสุด สำนักงานอัยการสูงสุด กล่าวถึงประสบการณ์และบทบาทของพนักงานอัยการ โดยได้กล่าวถึงหลักการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมว่า จะต้องเป็นไปได้โดย “ง่าย สะดวก รวดเร็ว และทั่วถึง” และเห็นว่าสิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้ถูกรับรองไว้แล้วในรัฐธรรมนูญ และประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมได้ เนื่องจากกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ปิดกั้นไม่ให้ประชาชนเข้าถึง เพียงแต่ประชาชนผู้เสียหายขาดองค์ความรู้ในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะในเรื่องของการเข้าถึงในเรื่องของข้อมูลข่าวสาร

            นายสุรชัย ตรงงาม
            
ผู้อำนวยการโครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในมุมมองของผู้ฟ้องคดี  เช่น ปัญหาการบังคับใช้สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ปัญหาการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปัญหาในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชน  และปัญหาความเชื่อมโยงกันของระบบราชการ เป็นต้น  นอกจากนั้น ยังเห็นว่า กระบวนการตรวจสอบโดยศาลเป็นกระบวนการที่ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาชน  ซึ่งจะเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายของฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหาร  โดยแนวคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นบรรทัดฐานที่ดีต่อสังคมในการเสริมสร้างแนวทางการเรียนรู้การใช้สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมให้แก่ประชาชน  ดังนั้น รัฐควรจะเข้ามามีส่วนสนับสนุนการใช้สิทธิการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น อาทิเช่น ส่งเสริมให้มีมาตรการเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้น เป็นต้น

“กระบวนการเข้าถึงความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมไม่มีปัญหา แต่ยังมีปัญหาในเรื่องเนื้อหาและสาระ”

         การสัมมนาครั้งนี้ นอกจากจะได้รับความสนใจจากตุลาการศาลปกครองสูงสุด ตุลาการศาลปกครองชั้นต้นและข้าราชการฝ่ายศาลปกครองแล้ว ยังได้รับความสนใจทั้งจากตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ อาทิ นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาศ ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา และนายสุชิน สังขพงษ์ ผู้อำนวยการกองนิติการ กรมควบคุมมลพิษ ฯลฯ ตัวแทนภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง เช่น มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย โครงการนิติธรรมสิ่งแวดล้อม มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ผู้แทนจากสถาบันการศึกษา และผู้แทนสื่อมวลชน อย่างกว้างขวาง

         จากนั้น ผู้เข้าร่วมรับฟังการสัมมนาได้แสดงความคิดเห็นและซักถามวิทยากรถึงปัญหาเกี่ยวกับการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมในแง่มุมต่างๆ อาทิเช่น การยุติข้อพิพาทโดยเร็วโดยพนักงานอัยการ และปัญหาของประชาชนในการขาดความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการพิจารณา  นอกจากนั้น ดร. กฤษณะ ช่างกล่อม นักวิชาการอิสระ ได้เสนอประเด็นปัญหาเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการสัมมนาเป็นอย่างมาก

         ท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อม มอบของที่ระลึกแก่วิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

         ในการนี้ ท่านเกษม คมสัตย์ธรรม รองประธานศาลปกครองสูงสุด ท่านวิชัย ชื่นชมพูนุท รองประธานศาลปกครองสูงสุด ท่านสุชาติ มงคลเลิศลพ ประธานคณะกรรมการด้านวิชาการเกี่ยวกับกฎหมายสิ่งแวดล้อมและผู้แทนมูลนิธิคอนราด อาเดนาวร์ ได้ถ่ายรูปร่วมกับวิทยากรและผู้ดำเนินรายการ

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง :
 
   
ป้ายกำกับ:สำหรับสมาชิกเท่านั้น (เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก)
ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 26 ก.พ. 2559, 15:31 น. | กลับขึ้นด้านบน |