ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ประกาศขายทอดตลาด
ประกาศขายทอดตลาดของเจ้าพนักงานบังคับคดี


ศาลปกครอง :   
หมายเลขคดีแดง :    / เช่น 999/2565
ชื่อผู้ฟ้องคดี :   
ชื่อผู้ถูกฟ้องคดี :   
 

มีทั้งหมด 4 หน้า ผลการค้นหาพบจำนวน 32 ประกาศ

1. ศาลปกครองนครศรีธรรมราช คดีหมายเลขแดงที่ 252/2562
ผู้ฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายเอนกพันธ์ เพชรพลอย ผู้จัดการมรดกของนางนัฐษร เพชรพลอย
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินตามหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓) เลขที่ ๑/๑๙๓ เล่ม ๓๖ หน้า ๑๘๐ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีชื่อนายพันธุ์เพชร เพชรพลอย (ทายาทของผู้ถูกฟ้องคดี) เป็นผู้ถือสิทธิครอบครอง เนื้อที่ดิน ๑๐ ไร่
ราคาประเมินทรัพย์ : 1,400,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ชั้น ๗ สำนักงานศาลปกครองนครศรีธรรมราช เลขที่ ๕/๘ หมู่ที่ ๖ ตำบลนาพรุ อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา
อ่านรายละเอียด

2. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 236/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด กับพวกรวม 10 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๖๒๓๙๕ เลขที่ดิน ๑๕๔ หน้าสำรวจ ๕๔๔๖ ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๗๑ มีชื่อ นายบุญ แก่นแก้ว ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๘ และนายสมชาย แก่นแก้ว เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๔๗ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 330,850 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

3. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 220/2551
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรแบบผสมผสานขอนแก่น จำกัด กับพวกรวม 12 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 122093 เลขที่ดิน 184 หน้าสำรวจ 746 ตำบล แดงใหญ่ อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ซึ่งมีชื่อ นายวิมุติ โสบุญมา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 5 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนด 4 ไร่ 2 งาน 56 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 612,480 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

4. ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ 190/2554
ผู้ฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายเชิญชัย หนึ่งคำมี ที่ 1, นายธงชัย ลี้พล ที่ 2
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๖ เลขที่ดิน ๑๘๘ หน้าสำรวจ ๑๔๘๕ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๓ งาน ๔๑ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 85,250 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

5. ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ 190/2554
ผู้ฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายเชิญชัย หนึ่งคำมี ที่ 1, นายธงชัย ลี้พล ที่ 2
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๐๖๖ เลขที่ดิน ๑๘๕ หน้าสำรวจ ๑๔๓๕ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๒ ไร่ ๔๑ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 105,960 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

6. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 514/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๓๕๕๓ เลขที่ดิน ๓๒๐ หน้าสำรวจ ๒๕๖๗ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๓ งาน ๔๐ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 281,400 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

7. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 514/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๔๗๖๗๗ เลขที่ดิน ๖๘ หน้าสำรวจ ๖๒๑๒ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๙ ไร่ ๓ งาน ๖๔ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 396,400 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

8. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 514/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๗๗๘๐ เลขที่ดิน ๔๓๘ หน้าสำรวจ ๑๖๔๔ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๑๑ ไร่ ๖๑ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 1,612,200 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

9. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 514/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๘๗๗๑ เลขที่ดิน ๑๖๐๓ หน้าสำรวจ ๔๖๗๔ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๔๘ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 100,800 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

10. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 514/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๖๘๘๗ เลขที่ดิน ๑๒๐๑ หน้าสำรวจ ๒๙๔๓ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๘๗ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 652,700 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

11. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 514/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๖๘๗๐ เลขที่ดิน ๗๐๒ หน้าสำรวจ ๕๕๕๔ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๒ งาน ๗๑ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 353,700 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

12. ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ 190/2554
ผู้ฟ้องคดี : องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาง ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายเชิญชัย หนึ่งคำมี ที่ 1, นายธงชัย ลี้พล ที่ 2
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๑๑๗ เลขที่ดิน ๑๘๙ หน้าสำรวจ ๑๔๘๖ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๑๗ ไร่ ๒ งาน ๓๗ ตารางวา สภาพที่ดินเป็นพื้นที่เกษตรกรรม มีสิ่งปลูกสร้าง
ราคาประเมินทรัพย์ : 640,150 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุ ๒ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

13. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 514/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ประชาชนประจำตำบลโนนสูง จำกัด กับพวกรวม 16 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๑๗๑๐๒ เลขที่ดิน ๑๑๙ หน้าสำรวจ ๑๐๘๒ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๒ งาน ๓๒ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 484,900 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

14. ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ 107/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอุดรธานี กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 55837 เลขที่ดิน 137 หน้าสำรวจ 5466 เนื้อที่ 10 ไร่ 45 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 485,400 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา 10.00 น. วันที่ 4 ,18 สิงหาคม 2565 ,1 และ 15 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

15. ศาลปกครองอุดรธานี คดีหมายเลขแดงที่ 107/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์ผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสามพาดอุดรธานี กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 55836 เลขที่ดิน 138 หน้าสำรวจ 5465 เนื้อที่ 8 ไร่ 1 งาน 28 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 399,360 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 2 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองอุดรธานี เวลา 10.00 น. วันที่ 4 ,18 สิงหาคม 2565 ,1 และ 15 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

16. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 151/2555
ผู้ฟ้องคดี : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนมั่นยืน จำกัด กับพวกรวม 9 ราย
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 19709 เลขที่ดิน 173 หน้าสำรวจ 2794 เนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 552,480 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ,16 ,30 สิงหาคม 2565 และ 13 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

17. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 151/2555
ผู้ฟ้องคดี : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรปฏิรูปที่ดินชุมชนมั่นยืน จำกัด กับพวกรวม 9 ราย
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14551 เลที่ดิน 92 หน้าสำรวจ 1990 เนื้อที่ 5 ไร่ 1 งาน 16 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 253,920 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ,16 ,30 สิงหาคม 2565 และ 13 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

18. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 39/2548
ผู้ฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยนางปัญจมาศ ติณโกฏ ผู้รับมอบอำนาจ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายเกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ์ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ยี่ห้อ HONDA รุ่น CITY สีเทา เลขทะเบียน กม – 1550 จังหวัดขอนแก่น มีชื่อ นายเกียรติศักดิ์ ศิริบูรณ์ ผู้ภถูกฟ้องคดีที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์
ราคาประเมินทรัพย์ : 80,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : โรงจอดรถยนต์ด้านหน้าอาคารสิริคุณากร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น เลขที่ 123 หมู่ที่ 16 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เวลา 14.00 นาฬิกา
อ่านรายละเอียด

19. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 70/2555
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ไผ่ กับพวกรวม 6 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14373 เลขที่ดิน 37 หน้าสำรวจ 1547 ตำบลไผ่ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อ นายประสิทธิ์ กมลภพ ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 2 ไร่ 61 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 86,100 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เลขที่ ๓๔๕ หมู่ ๖ ถนนมิตรภาพ-เลี่ยงเมือง ตำบลหนองกระทุ่ม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เวลา 10.00 นาฬิกา
อ่านรายละเอียด

20. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 264/2551
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรรายย่อยภาคอีสาน(1) มัญจาคีรี จำกัด กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 14349 เนื้อที่ 4ไร่ 1 งาน 53 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 245,420 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

21. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 263/2551
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน(1) มัญจาคีรี จำกัด กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 8602 เนื้อที่ 6ไร่ 3งาน 40 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 287,700 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องแถลงข่าวชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

22. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 1/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กลุ่มเกษตรกรทำนาเกาะแก้ว กับพวกรวม 6 ราย
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 29395 เลขที่ดิน 100 หน้าสำรวจ 2327
ราคาประเมินทรัพย์ : 474,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น. วันที่ 2 ,16 ,30 สิงหาคม 2565 และ 13 กันยายน 2565
อ่านรายละเอียด

23. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 325/2554
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรสมัชชาเกษตรกรรายย่อยภาคอีสาน(1) พระยืน จำกัด กับพวกรวม 14 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 19852 เลขที่ดิน 68 หน้าสำรวจ 5593 เนื้อที่ 56.8 ตารางวา พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ 207
ราคาประเมินทรัพย์ : 327,090 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : งดการขายทอดตลาด เนื่องจากเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาขอให้งดการบังคับคดีไว้ชั่วคราว
อ่านรายละเอียด

24. ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 1293/2558
ผู้ฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยมหิดล ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นางสาวเบญจพร คนรู้ หรือนางเบญจพร ปักษี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 504 เลขที่ดิน 271 หน้าสำรวจ 926 ต.ดอนกอก อ.นาโพธิ์ จ.บุรีรัมย์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างมีชื่อ นายลันดร คนรู้ (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 59 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 40,400 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

25. ศาลปกครองกลาง คดีหมายเลขแดงที่ 253/2557
ผู้ฟ้องคดี : สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายบุญยงค์ จันทร์แสง ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 25409 เลขที่ดิน 370 หน้าสำรวจ 5105 ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา มีชื่อนางทองใบ จันทร์แสง (ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 2) เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 16 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 16,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

26. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 248/2556
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรพัฒนาอาชีพ จำกัด กับพวกรวม 13 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 842 เลขที่ดิน 131 หน้าสำรวจ 108 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 84 ตารางวา และที่ดินโฉนดเลขที่ 940 เลขที่ดิน 158 หน้าสำรวจ 82 มีเนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน 9 ไร่ 1 งาน
ราคาประเมินทรัพย์ : 770,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องประชุม 1 ชั้น 2 สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

27. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 236/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด กับพวกรวม 10 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : 1.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๕๙๘ เลขที่ดิน ๓๗๖ หน้าสำรวจ ๕๐๖๔ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีชื่อ นายล้วน จันทา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๓ ไร่ และ 2.ที่ดินโฉนดเลขที่ ๗๒๕๙๙ เลขที่ดิน ๓๗๗ หน้าสำรวจ ๕๐๖๕ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ซึ่งมีชื่อ นายล้วน จันทา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๓ ไร่
ราคาประเมินทรัพย์ : 312,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

28. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 236/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด กับพวกรวม 10 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๓๕๐๕๗ เลขที่ดิน ๓๙๑ หน้าสำรวจ ๒๑๙๘ ตำบลขวาวใหญ่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อ นายล้วน จันทา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๖ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๔ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 352,600 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

29. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 236/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด กับพวกรวม 10 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๓๙๕ เลขที่ดิน ๘ หน้าสำรวจ ๔๖๘๔ ตำบลระแงง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อ นายหวัน ชาติมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๕ ไร่ ๒ งาน ๔๐ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 336,000 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

30. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 236/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด กับพวกรวม 10 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๗๒๙๑ เลขที่ดิน ๒๗ หน้าสำรวจ ๔๒๘๕ ตำบลผักไหม อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ พร้อมสิ่งปลูกสร้างเลขที่ ๒๑/๑ มีชื่อ นายหวัน ชาติมนตรี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๓ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๑ ไร่ ๕๖ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 1,357,700 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

31. ศาลปกครองนครราชสีมา คดีหมายเลขแดงที่ 236/2552
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตร สกย.อ.(1) ศีขรภูมิ จำกัด กับพวกรวม 10 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ ๕๓๘๓๓ เลขที่ดิน ๒ หน้าสำรวจ ๖๑๓๐ ตำบลแตล อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ มีชื่อ นายซันไลท์ อุส่าห์ดี ผู้ถูกฟ้องคดีที่ ๑๐ เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื้อที่ตามโฉนดที่ดิน ๑ งาน ๖๘ ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 50,400 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๒ สำนักงานศาลปกครองนครราชสีมา เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ ตามลำดับ
อ่านรายละเอียด

32. ศาลปกครองขอนแก่น คดีหมายเลขแดงที่ 220/2551
ผู้ฟ้องคดี : กรมส่งเสริมสหกรณ์ ไฟล์ประกาศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : สหกรณ์การเกษตรแบบผสมผสานขอนแก่น จำกัด กับพวกรวม 12 คน
ทรัพย์ที่ขายทอดตลาด : ที่ดินโฉนดเลขที่ 146025 เลขที่ดิน 78 หน้าสำรวจ 8932 ตำบลบ้านทุ่ม อำเภอเมืองขอนแก่น ซึ่งมีชื่อนายสุบัน บำรุงนา ผู้ถูกฟ้องคดีที่ 3 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ เนื่อที่ 59.8 ตารางวา
ราคาประเมินทรัพย์ : 119,600 บาท
สถานที่ขายทอดตลาด : ห้องแถลงข่าว ชั้น2 สำนักงานศาลปกครองขอนแก่น เวลา 10.00 น.
อ่านรายละเอียด

[ หน้าแรก ]<...[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ]...>[ หน้าสุดท้าย ]