ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
แบบพิมพ์เกี่ยวกับคดี
แบบพิมพ์เกี่ยวกับคดี

แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจ
แบบฟอร์มคำฟ้อง
แบบฟอร์มใบแต่งตั้งผู้แทน
แบบฟอร์มคำร้อง/คำขอ
แบบฟอร์มคำให้การ
แบบฟอร์มคำคัดค้านคำให้การ
แบบฟอร์มคำให้การเพิ่มเติม
แบบฟอร์มคำอุทธรณ์
แบบฟอร์มคำแก้อุทธรณ์
แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืน ศาลปกครองกลาง ศาลปกครองสูงสุด
แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินค่าธรรมเนียมศาลคืนศาลปกครองในภูมิภาค
แบบฟอร์มคำขอคัดสำเนาหรือขอให้รับรองสำเนาคำพิพากษา
แบบฟอร์มคำร้องขอรับเงินที่ชำระหนี้ตามคำพิพากษากรณีคดีถึงที่สุด
แบบฟอร์มคำขอรับเงินวางกรณีคดียังไม่ถึงที่สุด

ตัวอย่างแบบพิมพ์เกี่ยวกับคดี

ตัวอย่างมอบฉันทะ/ใบมอบอำนาจ
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 12 ม.ค. 2561, 09:54 น.)
ตัวอย่างคำขอตรวจสำนวน
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2559, 13:54 น.)
ตัวอย่างคำขอคัดเอกสารสำนวน
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2559, 13:54 น.)
ตัวอย่างคำขอขยายระยะเวลายื่นคำให้การ
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 1 มี.ค. 2559, 09:43 น.)
ตัวอย่างคำขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การ
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2559, 13:54 น.)
ตัวอย่างคำขอขยายระยะเวลายื่นคำคัดค้านคำให้การเพิ่มเติม
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2559, 13:54 น.)
ตัวอย่างคำขอผัดส่งเอกสาร
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2559, 13:54 น.)
ตัวอย่างคำขอผัดส่งค่าธรรมเนียมศาล
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 25 ก.พ. 2559, 13:54 น.)
ตัวอย่างคำร้องขอถอนฟ้องคดี
(ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 4 ก.พ. 2556, 20:09 น.)