ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก
การละเมิดอำนาจศาล

การละเมิดอำนาจศาล

การละเมิดอำนาจของศาลปกครองแบ่งออกเป็น 2 สาเหตุ คือเหตุตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองฯ และเหตุตามที่กำหนดไว้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

1.เหตุตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. 2542

          (1) การไม่แสดงหลักฐานตามกำหนดเวลาหรือประวิงคดี (มาตรา 57)

          (2) การวิจารณ์การพิจารณาหรือการพิพากษาคดีของศาลปกครองโดยไม่สุจริตและไม่ใช่ด้วยวิธีการทางวิชาการ (มาตรา 65)

2. เหตุตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง

          (1) ละเมิดที่เกิดจากการกระทำการอย่างใดๆ เช่น ขัดขืนไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดของศาลอันว่าด้วยการรักษาความเรียบร้อยหรือประพฤติตนไม่เรียบร้อยในบริเวณศาล  จงใจหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่รับคำคู่ความหรือเอกสารอื่นๆ หรือขัดขืนไม่มาศาลเมื่อศาลมีคำสั่งหรือมีหมายเรียก เป็นต้น (มาตรา 31)

          (2) การละเมิดอำนาจศาลโดยการโฆษณา (มาตรา32)

เมื่อมีเหตุละเมิดอำนาจศาลปกครอง ศาลปกครองสามารถลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาลได้โดย การว่ากล่าวตักเตือนโดยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร ไล่ออกจากบริเวณศาล หรือลงโทษจำคุกหรือปรับหรือทั้งจำทั้งปรับ แต่การสั่งลงโทษผู้ละเมิดอำนาจศาลโดยสั่งลงโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือนหรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ จะต้องให้องค์คณะอื่นที่มิใช่องค์คณะพิจารณาพิพากษาคดีนั้นเป็นผู้พิจารณาสั่งลงโทษ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ

 


ปรับปรุงข้อมูลเมื่อ : 18 มี.ค. 2556