ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ผู้บริหารศาลปกครอง
ผู้บริหารศาลปกครอง

ผู้บริหารศาลปกครองสูงสุด

นายปิยะ ปะตังทา
ประธานศาลปกครองสูงสุด
โทร 0 2141 0969นายชาญชัย แสวงศักดิ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
โทร 0 2141 0958

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
โทร 0 2141 1179

นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
โทร 0 2141 0024

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
โทร 0 2141 0012

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด
โทร 0 2141 0018

ผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น

อธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อธิบดีศาลปกครองสงขลา
นายสุชาติ ศรีวรกร นายรังสิกร  อุปพงศ์ นายอาทร  คุระวรรณ
     
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
นายเกียรติภูมิ  แสงศศิธร นายเมธี  ชัยสิทธิ์ นายสมศักดิ์  ตัณฑเลขา
     
อธิบดีศาลปกครองระยอง อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
นางสาวสายทิพย์  สุคติพันธ์ นายสะเทื้อน ชูสกุล นายพินิจ  มั่นสัมฤทธิ์
     
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 
นายชาชิวัฒน์  ศรีแก้ว นายฉัตรชัย  นิติภักดิ์ นายภิรัตน์  เจียรนัย
     
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต อธิบดีศาลปกครองยะลา
นายไพศาล  บุญเกิด นายวชิระ  ชอบแต่ง นายสมมาศ  รัฐพิทักษ์สันติ