ผู้บริหารศาลปกครอง

ผู้บริหารศาลปกครอง

นายวรพจน์ วิศรุตพิชญ์
ประธานศาลปกครองสูงสุด

นายวิษณุ วรัญญู
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายสุเมธ รอยกุลเจริญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายสุชาติ มงคลเลิศลพ
รองประธานศาลปกครองสูงสุด

นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ
รองประธานศาลปกครองสูงสุดผู้บริหารศาลปกครองชั้นต้น

อธิบดีศาลปกครองกลาง อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ อธิบดีศาลปกครองสงขลา
นายสุชาติ ศรีวรกร นายเมธี  ชัยสิทธิ์ นายอาทร  คุระวรรณ
     
อธิบดีศาลปกครองนครราชสีมา อธิบดีศาลปกครองขอนแก่น อธิบดีศาลปกครองพิษณุโลก
นายเกียรติภูมิ  แสงศศิธร นายธนกฤต  กิตติวัฒน์ นายวิจิตต์  รักถิ่น
     
อธิบดีศาลปกครองระยอง อธิบดีศาลปกครองนครศรีธรรมราช อธิบดีศาลปกครองอุดรธานี
นายอิทธิพร จิระพัฒนากุล นายประเวศ รักษพล นายพินิจ  มั่นสัมฤทธิ์
     
อธิบดีศาลปกครองอุบลราชธานี อธิบดีศาลปกครองเพชรบุรี อธิบดีศาลปกครองนครสวรรค์ 
นายชาชิวัฒน์  ศรีแก้ว นายประพจน์  คล้ายสุบรรณ นายอุดมศักดิ์ อังศุพิสิฐ
     
อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี อธิบดีศาลปกครองภูเก็ต อธิบดีศาลปกครองยะลา
นายสิทธานต์  สิทธิสุข นางสาวผึ้งรวง  ประเสริฐพานิชการ นายสมมาศ  รัฐพิทักษ์สันติ
     

 

ติดต่อผู้บริหารศาลปกครองและสำนักงานศาลปกครอง
ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2141 1111