แบบฟอร์มรับแจ้งเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียนผ่านเว็บไซด์ของสำนักงานศาลปกครอง
วันเดือนปีที่ร้องทุกข์ :      เวลาที่ร้องทุกข์ :     น.
ข้อมูลผู้ร้องทุกข์
คำนำหน้าชื่อ :   ชื่อ* :      นามสกุล* :    
เลขประจำตัวประชาชน* :     อายุ* :     ปี  
เพศ :   อาชีพ : 
เบอร์โทรศัพท์ *:    (Ex. 0xxxxxxxx)   เบอร์โทรสาร :   (Ex. 0xxxxxxxx)
เบอร์โทรศัพท์มือถือ *:    (Ex. 08xxxxxxxx)   E-mail * :    
ประเภทการร้องทุกข์ ร้องเรียน :
ช่องทางร้องทุกข์ ร้องเรียน :
ที่อยู่ผู้ร้องทุกข์ ร้องเรียน
บ้านเลขที่ * :     หมู่ที่* :       ซอย* :       ถนน* :    
จังหวัด* :     อำเภอ* :    
ตำบล* :