ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 34/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 21/2561
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครสวรรค์
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 12 มีนาคม 2561
ผู้ฟ้องคดี : นางสาวชัฒนี สกุลา
ผู้ถูกฟ้องคดี : เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชัยนาท
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 25 มิถุนายน 2562
เวลานัด : 14:00น.- 15:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด