ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 174/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 92/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครสวรรค์
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 20 พฤศจิกายน 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายสาธิต รักการพาณิชย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมายและละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวล่าช้าเกินสมควร
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 25 มิถุนายน 2562
เวลานัด : 14:00น.- 15:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 28 พฤษภาคม 2562
เวลานัด : 14:00น.- 15:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี