ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 69/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 122/2560
ศาลปกครอง : ศาลปกครองนครสวรรค์
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 9 พฤษภาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายชูชีพ ขำประถม ในฐานะผู้จัดการมรดกของนางโกย ขำประถม
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมทางหลวง ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการใช้อำนาจตามกฎหมาย
นัดครั้งที่ 5 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 25 มิถุนายน 2562
เวลานัด : 14:00น.- 15:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 4 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 25 กันยายน 2561
เวลานัด : 10:00น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 3 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 8 มีนาคม 2561
เวลานัด : 13:30น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 26 ธันวาคม 2560
เวลานัด : 14:00น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 19 ธันวาคม 2560
เวลานัด : 11:00น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี