ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 56/2561 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเพชรบุรี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 พฤษภาคม 2561
ผู้ฟ้องคดี : นางสำเนียง ชูเนื่อง
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุสวรรค์ ที่ 1 กับพวก 8 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 22 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 10:30น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด