ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 552/2558 คดีหมายเลขแดงที่ 640/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเพชรบุรี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 14 ตุลาคม 2558
ผู้ฟ้องคดี : นายสวัสดิ์ บุญเลิศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมธนารักษ์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 22 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 11:15น.- 11:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด