ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 6/2561 คดีหมายเลขแดงที่ 142/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสงขลา
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 30 มกราคม 2561
ผู้ฟ้องคดี : เด็กหญิงวิรตา จันทภา โดยนายสิทธิพงศ์ จันทภา และ นางปทิตตา จันทภา บิดามารถ ผู้แทนโดยชอบธรรม
ผู้ถูกฟ้องคดี : เทศบาลนครหาดใหญ่
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิด (เรียกค่าเสียหาย กรณีผู้ฟ้องคดีตกท่อระบายน้ำตะแกรงเหล็ก)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 10 กรกฎาคม 2562
เวลานัด : 10:00น.- 10:29 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 25 มิถุนายน 2562
เวลานัด : 14:00น.- 14:29 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 1 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี