ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 58/2557 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 26/2559
ศาลปกครอง : ศาลปกครองเชียงใหม่
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 18 กันยายน 2557
ผู้ฟ้องคดี : นางรัศมีไข่มุก พร้อมเพรียง
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกเทศมนตรีนครลำปาง ที่ 1 กับพวก รวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 3 อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
วันที่นัด : 12 มีนาคม 2564
เวลานัด : 10:31น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่งศาลปกครองสูงสุด
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 11 พฤษภาคม 2559
เวลานัด : 09:30น.- 10:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 4 พฤษภาคม 2559
เวลานัด : 09:00น.- 10:10 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณา 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี