ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 37/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 51/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองอุบลราชธานี
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 28 กุมภาพันธ์ 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายเชิดศักดิ์ สายแวว
ผู้ถูกฟ้องคดี : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกชำแระ ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 5 มีนาคม 2564
เวลานัด : 10:00น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 23 กุมภาพันธ์ 2564
เวลานัด : 10:00น.- 11:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี