ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 311/2562 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 27 กันยายน 2562
ผู้ฟ้องคดี : นายบดินทร์ รัศมีเทศ
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 22 ตุลาคม 2562
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 3 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน