ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 6/2560 คดีหมายเลขแดงที่ บ. 52/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 13 มกราคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : นายปรีชา สุขเกษม
ผู้ถูกฟ้องคดี : มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ที่ 1 กับพวกรวม 4 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย และการกระทำละเมิด
นัดครั้งที่ 4 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 5 มีนาคม 2564
เวลานัด : 13:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 3 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 3 ธันวาคม 2563
เวลานัด : 13:00น.- 16:30 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 2 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 27 ตุลาคม 2563
เวลานัด : 09:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 2 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 2 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน