ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 270/2559 คดีหมายเลขแดงที่ 266/2564
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ฟ้องคดี : กรุงเทพมหานคร โดยนายชัยฤทธิ์ คงมา พนักงานอัยการ ผู้รับมอบอำนาจ
ผู้ถูกฟ้องคดี : บริษัท สยามภัทรกุล จำกัด
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง (ฟ้องขอให้ชดใช้เงินจากการผิดสัญญาจ้างเหมาจัดสร้างท่าเทียบเรือบริเวณกองการท่องเที่ยว)
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 5 มีนาคม 2564
เวลานัด : 14:00น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 3 มีนาคม 2564
เวลานัด : 09:00น.- 12:00 น.
สถานที่ : ห้องพิจารณาคดี พิจารณาคดี 10 (ชั้น3)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี