ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 318/2564 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองกลาง
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 25 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ฟ้องคดี : บริษัท ดับบลิวจีเคซี จำกัด
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ที่ 1 กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 5 มีนาคม 2564
เวลานัด : 13:30น.- 16:00 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 3 (ชั้น2)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน