ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ บ. 7/2564 ยังไม่ออกคดีหมายเลขแดง
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสุพรรณบุรี
แผนกคดี : แผนกคดีบริหารงานบุคคล
วันที่รับคำฟ้อง : 17 กุมภาพันธ์ 2564
ผู้ฟ้องคดี : นางอ่อนจันทร์ นุชบูรณ์
ผู้ถูกฟ้องคดี : ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการโดยไม่ชอบดวยกฎหมาย
นัดครั้งที่ 1 นั่งไต่สวน
วันที่นัด : 5 มีนาคม 2564
เวลานัด : 10:00น.- 13:11 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน ไต่สวน 3 (ชั้น1)
หมายเหตุ : นั่งไต่สวน