ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด
คดีหมายเลขดำที่ 125/2560 คดีหมายเลขแดงที่ 69/2562
ศาลปกครอง : ศาลปกครองพิษณุโลก
แผนกคดี : งานคดีปกครอง
วันที่รับคำฟ้อง : 10 ตุลาคม 2560
ผู้ฟ้องคดี : กิจการร่วมค้าพิษณุทรัพย์
ผู้ถูกฟ้องคดี : กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ 1 กับพวกรวม 2 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง
นัดครั้งที่ 2 อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
วันที่นัด : 6 สิงหาคม 2562
เวลานัด : 10:00น.- 10:15 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : อ่านคำพิพากษา/คำสั่ง
นัดครั้งที่ 1 นั่งพิจารณาคดี
วันที่นัด : 25 มิถุนายน 2562
เวลานัด : 14:00น.- 14:15 น.
สถานที่ : ห้องไต่สวน (ชั้น)
หมายเหตุ : นั่งพิจารณาคดี