ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
รายละเอียด

คดีหมายเลขแดงที่ ฟ. 35/2550 คดีหมายเลขดำที่ ฟ. 47/2549
ศาลปกครอง : ศาลปกครองสูงสุด
วันที่รับคำฟ้อง : 31 สิงหาคม 2549
ผู้ฟ้องคดี : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กับพวกรวม 5 คน
ผู้ถูกฟ้องคดี : คณะรัฐมนตรี กับพวกรวม 3 คน
เรื่องตามกรณีข้อพิพาท : คดีพิพาทเกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ. กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) พ.ศ.2544 และ พ.ร.ฎ. กำหนดเงื่อนเวลายกเลิกกฎหมายว่าด้วยการปิโตเลียมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2544

เอกสารคำพิพากษาฉบับเต็ม