ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ข้อมูลข่าวสารของราชการ

รพ. ไม่ให้ข้อมูลการรักษาบุตรชายที่เสียชีวิต ... จะใช้สิทธิฟ้องคดีเลยได้ไหม ? (อ่าน 21) [28 ธ.ค. 2563]
หน่วยงานไม่ให้ข้อมูลข่าวสารตามคำขอ ... ต้องร้องเรียนต่อคณะกรรมการก่อนฟ้องคดี ! (อ่าน 52) [4 ธ.ค. 2563]
ไม่เปิดเผย "เวชระเบียน" : ละเมิดสิทธิผู้ป่วย ! (อ่าน 59) [30 ต.ค. 2562]
""คนต่างด้าว" ขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้หรือไม่ ?" (อ่าน 99) [22 ก.ค. 2562]
เปิดเผยข้อมูลในความครอบครองไม่ได้... ไม่ได้ละเลยต่อหน้าที่ ครับ...? (อ่าน 13) [19 ต.ค. 2561]
เปิดเผย "กระดาษข้อสอบพร้อมเฉลย" ให้หนู (ไม่) ได้ค่ะ ! (อ่าน 34) [13 ก.ย. 2561]
"ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการขอข้อมูลข่าวสาร ... มีดุลพินิจ (ไม่) อนุญาตให้คัดถ่ายได้หรือไม่ !" (อ่าน 139) [8 พ.ค. 2561]
ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล... เปิดเผยให้ผู้อื่นทราบได้หรือไม่? (อ่าน 169) [2 เม.ย. 2561]
ขอให้เปิดเผยข้อมูล ... แต่หน่วยงานไม่ได้ครอบครอง (อ่าน 16) [9 ก.ย. 2559]
"สิทธิประชาชน" ในการขอข้อมูลข่าสารที่อยู่ในความครอบครองของ "องค์กรอิสระ" (อ่าน 753) [8 ส.ค. 2559]