ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : เงื่อนไขการฟ้องคดีปกครอง

"สิทธิฟ้องคดี" เมื่อหน่วยงานไม่พิจารณาคำขอให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนภายในระยะเวลา (อ่าน 101) [11 ก.ย. 2563]
ฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืน : การฟ้องที่ไม่มีกำหนดเวลา (อ่าน 60) [20 ส.ค. 2563]
ฟ้องปกป้องประโยชน์สาธารณะ...ไม่มีระยะเวลานะครับ (อ่าน 35) [10 ก.ค. 2563]
ฤกษ์งามยามดี...แต่ฟ้องคดีต้องไม่พ้นระยะเวลาตามกฎหมาย (อ่าน 30) [22 มิ.ย. 2563]
คำสั่งทางปกครองต้องอุทธรณ์ก่อนฟ้องนะครับ ! (อ่าน 92) [22 มิ.ย. 2563]
ระยะเวลาฟ้องคดี....กรณีหน่วยงานไม่แจ้งขยายเวลาอุทธรณ์ภายในกำหนด ! (อ่าน 102) [4 มี.ค. 2563]
ต้องทำอย่างไร ? เมื่อศาลไม่ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลให้ตามที่ขอ (อ่าน 96) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องเพิกถอนประกาศผลสอบ ต้องอุทธรณ์ก่อนหรือไม่? (อ่าน 50) [17 ม.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 79) [9 ม.ค. 2563]
ไม่พอใจคำแนะนำเจ้าหน้าที่...ฟ้องศาลปกครองได้หรือไม่ ??? (อ่าน 60) [30 ส.ค. 2562]