ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : การพัสดุ

สัญญาจ้างซ่อมถนน “สัญญาต่างตอบแทน” ... ที่ต่างฝ่ายต่างมีมูลหนี้ที่ต้องชำระ ! (อ่าน 69) [14 พ.ค. 2562]
ส่งมอบพัสดุถูกต้องตามใบเสนอราคา ... ส่วนราชการ !! มีสิทธิอย่างไร ? (อ่าน 41) [5 เม.ย. 2562]
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเสนอราคา ... มิได้เจาะจงผลงานของ "ราชการท้องถิ่น" แต่่มุ่งเน้น ... เคยเป็นผู้มีผลงานเป็นที่น่าเชือถือตรวจสอบได้" (อ่าน 10) [5 เม.ย. 2562]
ส่วนราชการ ... มี "ดุลพินิจ" เพียงใด? (อ่าน 33) [28 มี.ค. 2562]
"ถูกตัดสิทธิไม่ให้เข้าเสนอราคา ... เพราะผิดเงื่อนไข ! ไม่ยื่นเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน" (อ่าน 702) [18 ธ.ค. 2561]
นายก อบต. ตำลงให้ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบ !! ...ต้องชำระราคา ? (อ่าน 53) [24 ก.ย. 2561]
"คณะกรรมการตรวจการจ้าง" ... ตรวจรับงานจ้าง ด้วยสายตา !! (อ่าน 103) [13 ก.ย. 2561]
""บันทึกขออนุมัติ" ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของสัญญา ... นำมาอ้างไม่รับมอบครุภัณฑ์ไม่ได้ ?" (อ่าน 48) [22 ส.ค. 2561]
"หลักประกันซอง ... หลักประกันสัญญา" ... ต้องถูกต้องตามเงื่อนไข ครับ ! (อ่าน 19) [7 ส.ค. 2561]
ถูกบอกเลิกสัญญาซื้อขายรถตัก ... เพราะไม่ยอมไปทดลองตักผักตบชวา (อ่าน 52) [19 มิ.ย. 2561]