ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

ถูกรัฐบอกเลิกสัญญา : ขอค่าใช้จ่ายในการประกวดราคาคืนได้ไหม? (อ่าน 78) [24 ม.ค. 2563]
ฟ้องขอให้ชำระ "ค่าบริการ" e-Auction อยู่ในอำนาจของศาลใด? (อ่าน 55) [20 ธ.ค. 2562]
สัญญาซื้อขายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างของ อบต. เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่? (อ่าน 56) [9 ต.ค. 2562]
การโอนสิทธิเรียกร้องมีผลสมบูรณ์ ... เมื่อทำเป็นหนังสือและบอกกล่าวแก่ลูกหนี้ (อ่าน 81) [3 ก.ค. 2562]
หน่วยงานบอกเลิกสัญญาจ้าง ... เอกชนฟ้องขอให้เพิกถอนการบอกเลิกสัญญาไม่ได้ ! (อ่าน 77) [7 มิ.ย. 2562]
คณะอนุโตตุลาการยังไม่ชี้ขาดข้อพิพาท ไม่อาจใช้สิทธิฟ้องศาลได้ ! (อ่าน 97) [19 เม.ย. 2562]
ค่าปรับจากการผิดสัญญา .... เจตนารมณ์กฎหมายที่คู่สัญญาต้องใส่ใจ (อ่าน 1508) [8 ก.พ. 2562]
"สัญญาจ้างมุ่งผลสำเร็จของงานทั้งหมด ... เมื่องานไม่ถูกต้องตามสัญญา ผู้ว่าจ้างไม่ต้องชำระค่าจ้าง ?" (อ่าน 82) [7 ม.ค. 2562]
"สัญญาทางแพ่ง...สัญญาทางปกครอง...พิจารณาอย่างไร? (อ่าน 108) [30 ต.ค. 2561]
สัญญาจ้างพนักงานสิ้นสุด...หน่วยงานราชการไม่ต่อสัญญาก็ได้ครับ !!! (อ่าน 52) [2 ต.ค. 2561]