ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : สัญญาทางปกครอง

อ้างความผิดพลาดภายในหน่วยงาน ... เพื่อยังไม่ต้องชำระค่าจ้างได้หรือไม่ ? (อ่าน 83) [28 ธ.ค. 2563]
เสียหายเพราะถูกเปลี่ยนแปลงสัญญา...โดยอ้างแผนปรับปรุงอัตรากำลัง !? (อ่าน 20) [25 ธ.ค. 2563]
สัญญากู้ยืมเงินเพื่อรวบรวมเมล็ดพันธุ์ข้าว .... เป็นสัญญาทางปกครองหรือไม่ ? (อ่าน 62) [2 พ.ย. 2563]
ตกลงซื้อขายสัญญาณไฟจราจรด้วยวาจา มีผลผูกพันหรือไม่ ? (อ่าน 424) [2 พ.ย. 2563]
สัญญาชำระค่าบริการ e-Auction เป็นสัญญาทางปกครอง (อ่าน 195) [29 ก.ย. 2563]
นายก อบต. ดำรงตำแหน่งขณะประกันความขำรุดของงาน : เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือไม่ (อ่าน 28) [7 ส.ค. 2563]
ผลของการเลิกจ้างโดยไม่แจ้งล่วงหน้า ! (อ่าน 510) [7 ส.ค. 2563]
ผู้รับจ้างสร้างถนนไม่ตรงเงื่อนไข มีสิทธิรับค่าจ้างเพียงใด ? (อ่าน 31) [10 ก.ค. 2563]
ข้อกำหนดในสัญญารับทุนการศึกษา ... สำคัญต่อผู้รับทุน (อ่าน 453) [10 ก.ค. 2563]
รถชน ไม่เป็นเหตุสุดวิสัย ริบหลักประกันซองได้ !? (อ่าน 249) [10 ก.ค. 2563]