ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ที่ดินและการเวนคืน

สร้างรั้วบน “พื้นที่รอยต่อ” ระหว่างที่ดินเอกชนกับถนนสาธารณะ ! (อ่าน 23)   [13 พ.ย. 2562]
คุณสมบัติของเกษตรกร ผู้มีสิทธิได้รับที่ดินทำกินจากการปฏิรูป! (อ่าน 34) [2 ส.ค. 2562]
""ระยะเวลาตามสมควร" ในการดำเนินการของเจ้าพนักงานที่ดินกรณีออกโฉนดผิดพลาด !" (อ่าน 192) [22 ก.ค. 2562]
เงินค่าส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร ... นำมาใช้จ่ายเป็นค่าดูแลรักษาสโมสรได้หรือไม่ ? (อ่าน 59) [9 ก.ค. 2562]
ประมูลซื้อที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่รังวัดเนื้อที่ผิด : ใครต้องชดใช้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 45) [9 ก.ค. 2562]
ผู้อุทิศที่ีดินให้ราชการ ... ขอคืนที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ส่วนราชการพิจารณาดำเนินการด้วย (อ่าน 557) [19 เม.ย. 2562]
สาธารณูปโภคในที่ดินจัดสรร ... ผู้รับโอนจะทำให้เสื่อมประโยชน์ไม่ได้ ! (อ่าน 200) [5 เม.ย. 2562]
"พฤติการณ์" ถือว่าให้ที่ดินตกเป็นที่สาธารณประโยชน์โดยปริยาย ! (อ่าน 69) [23 ม.ค. 2562]
""ออกใบไต่สวน" แล้ว ... แต่ออกโฉนดไม่ได้เพราะ "สภาพที่" ต้องห้ามออกโฉนด" (อ่าน 255) [18 ธ.ค. 2561]
การเวนคืนที่ดิน...ประโยชน์สาธารณะกับความเสียหายของเอกชน !!! (อ่าน 48) [2 ต.ค. 2561]