ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

"สร้างทำนบดินโดยไม่แจ้งเจ้าของที่ : เมื่อน้ำท่วมที่นาเสียหายต้องรับผิดทางละเมิด" (อ่าน 27)   [22 ก.ค. 2562]
อุบัติเหตุลดลงได้ ... หากทุกฝ่ายร่วมมือกัน ! (อ่าน 41)   [22 ก.ค. 2562]
"รัฐ "ระบายน้ำ" เพื่อรักษาประโยชน์สาธารณะ แต่ชาวบ้านเสียหายต้องชดเชยความเสียหาย ... ครับ !!" (อ่าน 14)   [22 ก.ค. 2562]
ประมูลซื้อที่ดินซึ่งเจ้าหน้าที่รังวัดเนื้อที่ผิด : ใครต้องชดใช้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 10) [9 ก.ค. 2562]
ต้นไม้โค่นล้มทับรถ เพราะพายุฝนหรือหน่วยงานของรัฐไม่เอาใจใส่ (อ่าน 58) [3 ก.ค. 2562]
ใช้สิทธิเรียกร้องเหตุละเมิดจากคำสั่งพ้นกำหนด หมดสิทธิได้ค่าเสียหาย ! (อ่าน 129) [7 มิ.ย. 2562]
เมื่อคำสั่งปลดออกถูกเพิกถอน... เจ้าหน้าที่มีสิทธิได้รับชดใช้คืนเงินเดือนหรือไม่ ? (อ่าน 137) [6 มิ.ย. 2562]
สร้างทางด่วนกระทบทางเดินรถให้แคบลง ... เป็นการละเมิดผู้ใช้ถนนหรือไม่? (อ่าน 14) [6 มิ.ย. 2562]
ไม่เร่งรัดติดตามให้เจ้าหน้าที่ชดใช้เงิน ... ผู้บังคับบัญชาต้องรับผิด ! (อ่าน 178) [14 พ.ค. 2562]
นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ…ต้องอาศัยและมีชื่อในทะเบียนบ้านจริง ! (อ่าน 29) [30 เม.ย. 2562]