ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
อุทาหรณ์จากคดีปกครอง : ละเมิด/ความรับผิดอย่างอื่น

ตั้งเสาไฟฟ้าแรงสูงในที่ดิน ... ทำได้หรือไม่ ? หรือใด? (อ่าน 94) [17 ม.ค. 2563]
ราษฎรเข้าชื่อถอดถอนผู้ใหญ่บ้าน ต้องสอบสวนก่อนให้พ้นจากตำแหน่งหรือไม่? (อ่าน 72) [17 ม.ค. 2563]
กระทำละเมิดต่างหน่วยงาน : ใครมีอำนาจสอบสวน? (อ่าน 32) [9 ม.ค. 2563]
ฟ้องเรียกค่าเสียหายและรถตกหลุม : มิใช่การฟ้องเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ (อ่าน 78) [9 ม.ค. 2563]
"บรรเทาทุกข์ชั่วคราว" ให้เข้าออกศูนย์การค้าได้ (อ่าน 95) [9 ม.ค. 2563]
กทม. เพิ่มความสูงคันหินทางเท้า ! รถยนต์เข้า-ออกบ้านไม่ได้ ใคร? รับผิดชอบ (อ่าน 116) [9 ธ.ค. 2562]
รับผิดเพราะลงชื่อให้เบิกเสื้อและอุปกรณ์กีฬา...โดยไม่มีการแข่งขันจริง (อ่าน 241) [9 ธ.ค. 2562]
คำสั่งแก้ไขจำนวนเงิน...มีผลต่อการนับอายุความการใช้สิทธิเรียกร้องหรือไม่ ? (อ่าน 37) [4 ธ.ค. 2562]
รถพยาบาลเกิดอุบัติเหตุ เพราะเศษมันสำปะหลังตกหล่น !! (อ่าน 91) [13 พ.ย. 2562]
ไม่เปิดเผย "เวชระเบียน" : ละเมิดสิทธิผู้ป่วย ! (อ่าน 28) [30 ต.ค. 2562]