ขณะนี้อยู่ระหว่างปรับปรุง Theme ขออภัยในความไม่สะดวก

ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ปรับปรุงเมื่อ 9 เม.ย. 2563

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานด้วยใบหน้า จำนวน 1 ระบบ ตามโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง (Office Automation/e-Office) กิจกรรมการพัฒนาและนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของศาลปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ระบบบันทึกเวลาการปฏิบัติงานด้วยใบหน้า จำนวน 1 ระบบ ตามโครงการพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการของศาลปกครอง (Office Automation/e-Office) กิจกรรมการพัฒนาและนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานและการบริหารราชการของศาลปกครอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศข่าว 9 เม.ย. 2563  |  อ่าน 8   |  ดูรายละเอียดข่าว
ปรับปรุงเมื่อ 7 เม.ย. 2563

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

ร่างประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ร่างขอบเขตของงาน (Terms Of Reference : TOR) พร้อมตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

วันที่ประกาศข่าว 7 เม.ย. 2563  |  อ่าน 14   |  ดูรายละเอียดข่าว