ขนาดอักษร

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)
และมีสิทธิเข้ารับการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ในการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป
เพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เข้ารับราชการสังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน... อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม เอกสารแนบ

วัน เวลา และสถานที่สอบ

                   ให้ผู้สมัครสอบเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ทดสอบปฏิบัติการพิมพ์)ในวันเสาร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 - 15.30 น. 

เนื้อหาวิชาที่สอบ

                   สำนักงานศาลปกครองจะดำเนินการทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) เกี่ยวกับการใช้โปรแกรม Microsoft office version 2010 โดยทดสอบปฏิบัติการพิมพ์ ด้วยการพิมพ์ภาษาไทย มาตรฐานระดับการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 35 คำ/นาที

ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

                   ให้ผู้สมัครสอบปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

                   4.1 แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย กล่าวคือ สุภาพสตรีสวมเสื้อมีแขน และกระโปรงแบบสุภาพเรียบร้อย (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายืด) สวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้น สำหรับสุภาพบุรุษสวมเสื้อเชิ้ต กางเกงขายาว (ต้องไม่เป็นผ้ายีนส์หรือผ้ายืด) โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกงและสวมรองเท้าหุ้มส้น
                   4.2 นำบัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง) เท่านั้น ไปแสดงในวันสอบ หากไม่มีบัตรดังกล่าวแสดงตนในการเข้าสอบ เจ้าหน้าที่คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าสอบ
                   4.3 นำปากกาหมึกสีน้ำเงิน มาในวันสอบ
                   4.4 ต้องไปถึงสถานที่สอบก่อนเริ่มเวลาสอบไม่น้อยกว่า 30 นาที แต่จะเข้าห้องสอบได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบแล้วเท่านั้น
                   4.5  ผู้สมัครสอบที่ไปถึงห้องสอบหลังจากที่ได้เริ่มดำเนินการสอบไปแล้ว 15 นาที จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบ
                   4.6 ต้องนั่งสอบตามผังที่นั่งสอบที่กำหนดให้ ผู้นั่งสอบผิดที่ จะไม่ได้รับการตรวจให้คะแนนแบบทดสอบ
                   4.7 ห้ามเปิดเครื่องมือหรืออุปกรณ์สื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดระหว่างดำเนินการสอบ
                   4.8 นับตั้งแต่เวลาที่กำหนดเริ่มสอบในตาราง ผู้เข้าสอบจะออกจากห้องสอบไม่ได้ เว้นแต่จะได้รับอนุญาต และอยู่ในความดูแลของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คุมสอบ
                   4.9 ห้ามผู้เข้าสอบคัดลอกข้อสอบ หรือนำแบบทดสอบ ออกจากห้องสอบโดยเด็ดขาด

                  ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบและวิธีการสอบนี้ หรือผู้ใดทุจริตหรือพยายามทำการทุจริตในการสอบจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบและคณะกรรมการดำเนินการสอบอาจจะพิจารณาสั่งงดการให้คะแนนในการสอบครั้งนั้นได้

 

วันทีประกาศข่าว: 6 ก.พ. 2562

เอกสารประกอบ


ข่าวอื่นๆ ในหมวดข่าวสมัครงาน

ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ...
14 ส.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ เนื้อหาวิชาที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับ การส...
7 ส.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก และขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกในการสอบคัดเลือกบ...
30 ก.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศ ก.ศป. เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการสอบข้อเขียนในการสอบคัดเลือกบคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นตุลาการประจำศาลปกครองชั้นต้น...
26 ก.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครองเพชรบุรี เรื่อง ขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการศาลปกครอง ต...
26 ก.ค. 2562อ่านต่อ
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง และมีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมก...
26 ก.ค. 2562อ่านต่อ