ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และร่วมการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีภา และสำนักงานศาลปกครอง

 

        วันที่ 30 ตุลาคม 2563 นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยรองประธานศาลปกครองสูงสุด คณะตุลาการศาลปกครอง และคณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการอภิปรายทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีภา และสำนักงานศาลปกครอง โดยมีนายปกรณ์ นิลประพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นประธานในพิธีเปิด และนายธนาวัฒน์ สังข์ทอง รองเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา กล่าวรายงาน ณ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา (อาคารเทเวศร์) ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

       โดยภายในงานเป็นการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง โดยมี นายปกรณ์ นิลประพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา และนายอติโชค ผลดี เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลงฯ ซึ่งบันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือกันใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ฐานข้อมูลทางกฎหมาย 2) การพัฒนาบุคลากร 3) การวิจัยและวิชาการ และ 4) การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ

        ในเวลาต่อมาเป็นการปาฐกถาในเรื่อง “จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึง สำนักงานศาลปกครอง กับภาพที่คาดหวังในอนาคต” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ อมร จันทรสมบูรณ์ ประธานกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 4) และอดีตเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นองค์ปาฐกถา

        นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาทางวิชาการ  เรื่อง “ก้าวต่อไปของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและสำนักงานศาลปกครอง”  โดยมี ศาสตราจารย์(พิเศษ) ดร. ชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยนายเจตน์ สถาวรศีลพร ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย และผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสองฝ่ายได้ร่วมแสดงความคิดเห็นในการเสวนาในครั้งนี้ โดยในช่วงท้ายของการเสวนา ได้เปิดโอกาสให้แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมการเสวนาได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนาความร่วมมือระหว่าง 2 หน่วยงานต่อไป

        ทั้งนี้ ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และการอภิปรายทางวิชาการดังกล่าว จะเป็นจุดเริ่มต้นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีภา และสำนักงานศาลปกครอง ในการร่วมกันหาแนวทางปฏิบัติ วางรากฐานกฎหมายปกครองและเพื่อให้การดำเนินการต่างๆ เป็นแนวทางเดียวกัน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการอำนวยความยุติทางปกครองให้แก่ประชาชนและสังคมต่อไป

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 30 ต.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
14 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...
11 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
10 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีจัดกิจกรรม “Happy Relax Coffee Corner" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข...
9 พ.ย. 2563 อ่านต่อ