ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม ศาลปกครอง ประจำปี 2563 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

        วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นายชาญชัย แสวงศักดิ์ รองประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครอง ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในนาม "ศาลปกครอง" ประจำปี 2563 ณ วัดสร้อยทอง พระอารามหลวง เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
        ในการนี้ คณะผู้บริหารสำนักงานศาลปกครอง พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง และเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศาลปกครอง ได้เข้าร่วมในโอกาสดังกล่าวด้วย
        โดยกฐินพระราชทาน ในนาม "ศาลปกครอง" ประจำปี 2563 นี้ มียอดเงินร่วมทำบุญ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,656,648.75 บาท (หนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นหกพันหกร้อยสี่สิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

 

 

 

 

วันทีประกาศข่าว: 29 ต.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

คณะผู้แทนสำนักงานศาลปกครอง นำพวงมาลาดอกไม้สดถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง จัดโครงการสัมมนา เรื่อง การนำกระบวนการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทมาใช้ในคดีปกครอง...
25 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะ และถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช...
14 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะอิสลามศึกษาและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี...
11 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง ให้เกียรติกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์...
10 พ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองเพชรบุรีจัดกิจกรรม “Happy Relax Coffee Corner" ภายใต้โครงการเสริมสร้างศาลปกครองให้เป็นองค์กรแห่งความสุข...
9 พ.ย. 2563 อ่านต่อ