ขนาดอักษร

ข้อมูลกฎหมาย/กฎ คำพิพากษา คำสั่งของศาลปกครองสูงสุดในรูปแบบดิจิทัล
ศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

 

เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวีระ แสงสมบูรณ์ อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี คณะตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายวีระ แสงสมบูรณ์ อธิบดีศาลปกครองสุพรรณบุรี คณะตุลาการศาลปกครองสุพรรณบุรี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี และข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรีณ ห้องแสดงใหญ่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (NBT) จังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ข้อมูลและภาพข่าว  :  สำนักงานศาลปกครองสุพรรณบุรี

วันทีประกาศข่าว: 27 พ.ค. 2563ข่าวอื่นๆ ในหมวดประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดเกี่ยวกับการเงิน การคลัง และการพัสดุ ของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านระบบท...
14 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครอง เปิดให้บริการ พื้นที่แห่งการเรียนรู้เพื่อประชาชนของศาลปกครอง...
9 ก.ค. 2563 อ่านต่อ
เลขาธิการสำนักงานศาลปกครอง เป็นประธานในพิธีมอบ ถุงปันสุข คลายทุกข์จากใจ ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พร...
26 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ประธานศาลปกครองสูงสุด พร้อมด้วยคณะตุลาการศาลปกครองเข้าร่วมบันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวอาเศียรวาทถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
ศาลปกครองอุบลราชธานี ประชุมหารือในประเด็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาของศาลนำร่อง เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานการดำเนินงานของ...
25 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ
สำนักงานศาลปกครองจัดกิจกรรม ศาลปกครอง ปันสุข คลายทุกข์จากใจ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาส...
23 มิ.ย. 2563 อ่านต่อ